A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
» obwieszczenie o wszczęciu postępowania
» karta informacyjna przedsięwzięcia
» wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie
 • Spółki gminne
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • PRZETARGI
 • OGŁOSZENIA O PRZETARGACH
 • Przetarg nieograniczony w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejących sieci w celu ograniczenia strat ciepła oraz likwidacji niskiej emisji w systemie ciepłowniczymPEC Olecko'

  Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejących sieci w celu ograniczenia strat ciepła oraz likwidacji niskiej emisji w systemie ciepłowniczym PEC Olecko”

  Olecko dnia 10.07.2020 r.

  O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U


  Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja istniejących sieci w celu ograniczenia strat ciepła oraz likwidacji niskiej emisji w systemie ciepłowniczym PEC Olecko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

  NAZWA, ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olecku
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Składowa 7, 19-400 Olecko
  tel. 87 520 2661
  [email protected], [email protected]
  Strona internetowa: www.pec.olecko.pl

  TRYB POSTĘPOWANIA:

  POSTĘPOWANIE W TRYBIE „ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” ZGODNIE Z REGULAMINEM WEWNĘTRZNYM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE SŁUŻĄCE DZIAŁALNOŚCI SEKTOROWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYKI CIEPLNEJ W OLECKU SP. Z O.O. ORAZ PROCEDURAMI ZAWIERRANIA UMÓW WYNIKAJĄCYMI Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKOW W RAMACCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

  PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA


  Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie, na które składają się prace modernizacyjne o poniższym zakresie:
  sieć cieplna wraz z przyłączami - łączna długość projektowanej i wymienianej sieci cieplnej oraz przyłączy wyniesie ok.: L= 5 334,0 mb; parametry sieci ok. 115/65o C, ciśnienie maksymalne 16 bar
  stacja wymiennikowo-pompowa - 1 szt.
  Ilość węzłów 45 szt. w tym:
  - u nowych odbiorców- 11 szt. (w tym 3 węzły dwufunkcyjne)
  - u aktualnych odbiorców - 34 szt.
  Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych został opisany w:
  1) dokumentacji projektowej -Załącznik nr 1 do SIWZ;
  2) SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania techniczne– Załącznik nr 2 do SIWZ.
  2. Oferta musi zawierać propozycje realizacji przedmiotu zamówienia zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego, przedstawionymi we wskazanych w pkt. 1 dokumentach, zarówno od strony technicznej jak i organizacyjnej.
  3. Zakres zamówienia:
  a. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej i instrukcji obsługi.
  b. Prace budowlano – montażowe:
  Sieci cieplne:
   Demontaże i prace rozbiórkowe, zdemontowany złom należy protokolarnie
  przekazać Zamawiającemu
   Prace ziemne,
   Zakup i dostawy oraz montaż armatury, rurociągów (z instalacją alarmową) i
  urządzeń technicznych (studnie z zaworami odcinającymi, odwadniającymi i odpowietrzającymi sieć cieplną itp.),
   Budowa sieci cieplnych,
   Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu,
   Wymagane odbiory do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu (o ile będzie
  wymagane),
  Węzły cieplne:
   Demontaże i prace rozbiórkowe,
   Instalacje elektryczne: doprowadzenie energii elektrycznej do pomieszczenia
  węzła, gniazda wtykowe, uziomy i instalacje wyrównawcze, podliczniki energii elektrycznej,
   Instalacje sanitarne: wentylacja nawiewna i wywiewna, kanalizacja sanitarna,
   Prace ogólnobudowlane: wyrównanie ścian i stropów, malowanie, wyrównanie
  posadzek,
   Dostawa i montaż węzłów cieplnych,
  c. Utylizacja materiałów izolacyjnych i gruzu.
  d. Demontaż istniejących urządzeń – zdemontowane urządzenia (pompy, naczynia, liczniki ciepła, wymienniki itp.) należy protokolarnie przekazać Zamawiającemu.
  e. Uruchomienie, testy i rozruch, instrukcja obsługi, szkolenie załogi.
  4. Ponadto, Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zapewnienia obsługi geodezyjnej, powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac, wykonania wszelkich badań i prób, inwentaryzacji powykonawczej, przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzone protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu oraz przeszkolenia obsługi.
  5. Przedmiot zamówienia, z zastosowanie nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
  Usługi i roboty:
  Główny przedmiot zamówienia:
  45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych
  Usługi i roboty:
  71232000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
  45111250-5 Badanie gruntu
  45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
  45223000-6 Konstrukcje
  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
  45251250-0 Lokalne zakłady grzewcze
  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe
  45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw oświetleniowych
  45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
  45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
  45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
  45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
  45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
  45111200-0 Roboty w zakresie
  przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego lub ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia.
  7. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia (oferty cenowej) zobowiązany jest także do przeprowadzenia minimum jednego przeglądu pogwarancyjnego inwestycji na 6 miesięcy przed upływem terminu rękojmi i gwarancji, z udziałem kierownika budowy robót budowlanych, uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy robót, inspektorów nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiającego, a w razie potrzeby, projektanta.
  8. Warunkiem rozpoczęcia prac budowlano – montażowych jest zatwierdzenie harmonogramu realizacyjnego przez Zamawiającego.
  9. Roboty budowlane mają zostać zrealizowane w oparciu o dokumentację projektową, wydane i prawomocne pozwolenie (zgłoszenie) na budowę. W przypadku zmiany proponowanych do zastosowania przez Wykonawcę urządzeń - w stosunku do rozwiązań przyjętych w opracowanej dokumentacji projektowej - obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji zamiennej.

  Jeżeli proponowane przez wykonawcę zmiany skutkować będą koniecznością uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji, w tym zmiany pozwolenia na budowę – powyższe obowiązki obciążają wykonawcę. Powyższe okoliczności nie będą mogły stanowić podstawy do wnioskowania o wydłużenia założonego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

  10. W przypadku użycia w SIWZ lub w załącznikach do niej nazw materiałów, producentów, znaków towarowych czy też norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymaganych minimalnych standardów technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących rozwiązania równoważne - o parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentach zamówienia .
  11. Wbudowywane urządzenia i materiały muszą być nowe, oryginalne i zgodne z dokumentacją producentów. Zastosowane urządzenia muszą posiadać udokumentowane certyfikaty.
  12. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, można zastosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.
  13. Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt wykonać w szczególności następujące działania:
  1) przygotować teren pod budowę wraz z jego oznakowaniem,
  2) zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich,
  3) zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji,
  4) rozwiązać kwestię poboru wody i energii elektrycznej,
  5) uporządkować teren po zakończeniu budowy,
  6) ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w umowie,
  7) dokonać wywozu gruzu i innych materiałów rozbiórkowych (wyłączając złom) w miejsce składowania odpadów.
  8) Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcom, aby w harmonogramie realizacji uwzględnić dopuszczalne, maksymalne 2-wu dniowe przerwy w dostawach energii cieplnej odbiorcom. Maksymalna liczba przerw w trakcie trwania inwestycji nie może być większa niż 5. Termin każdorazowego wyłączenia sieci będzie wymagał wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym - minimum 10 dni przed planowanym wyłączeniem. Przerwy o których mowa mogą odbywać się wyłącznie poza sezonem grzewczym.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w siedzibie spółki Olecko ul. Składowa 7 oraz jako załącznik do ogłoszenia.

  WADIUM:
  150 000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy.
  Termin zakończenia:
  Całość przedsięwzięcia – 31.12.2022 r.
  Gotowość do podania energii cieplnej – ciągła
  Prace przełączeniowe muszą odbywać się poza sezonem grzewczym.
  W związku z tym, że zamówienie jest współfinansowane ze środków zewnętrznych, Zamawiający bezwzględnie będzie wymagał, aby całość przedsięwzięcia została zakończona w terminie podanym powyżej.


  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
  Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego.
  Termin składania ofert upływa w dniu 27.07.2020 r. o godz. 10.00.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2020 r. o godz. 10.15.


  ZAMAWIAJĄCEMU PRZYSŁUGUJE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYN.


  Prezes Zarządu
  Marcin Małecki


  Data wprowadzenia: 2020-07-10 1255
  Data upublicznienia: 2020-07-10
  Art. czytany: 1224 razy

  » 3.Załącznik NR 3-OFERTA - rozmiar: 750253 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 4.1 Załącznik NR 4-1-1 FC-sieci cieplne - rozmiar: 277073 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 4.1 Załącznik NR 4-1-2 FC-sieci cieplne - rozmiar: 295335 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 4.1 Załącznik NR 4-1-3 FC-sieci cieplne - rozmiar: 292990 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 4.1 Załącznik NR 4-1-4 FC-sieci cieplne - rozmiar: 294852 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 4.1 Załącznik NR 4-1-5 FC-sieci cieplne - rozmiar: 287205 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 4.1 Załącznik NR 4-1-6 FC-sieci cieplne - rozmiar: 260812 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 4.2 Załącznik NR 4-2 FC-wezły cieplne - rozmiar: 275185 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 4.3 Załącznik NR 4-3 HRF-sieci cieplne - rozmiar: 585701 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 4.4 Załącznik NR 4-3 HRF-węzły cieplne - rozmiar: 672822 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 4.4 Załącznik NR 4-3 HRF-węzły cieplne do Wyjaśnienia I - rozmiar: 582032 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 5. Załącznik NR 5-OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - rozmiar: 628503 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 6.Załącznik NR 6-WYKAZ ROBÓT - rozmiar: 444568 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 7.Załącznik NR 7-WYKAZ OSÓB - rozmiar: 601402 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 8. Załącznik NR 8- WZÓR UMOWY - rozmiar: 775372 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 9. Załącznik NR 9- Wykaz RB - rozmiar: 298140 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Baza konkurencyjności - Ogłoszenie - rozmiar: 104471 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przyłącza cieplne - rozmiar: 9204130 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Przyłącze Przedszkole - Starostwo Powiatowe - rozmiar: 1639864 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Sieci cieplne.part1 - rozmiar: 62914560 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Sieci cieplne.part2 - rozmiar: 50439480 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 19813590 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagania techniczne - rozmiar: 35561064 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Węzły cieplne.part1 - rozmiar: 36700160 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Węzły cieplne.part2 - rozmiar: 30236151 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Wyjaśnienie I - rozmiar: 467546 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie II - rozmiar: 710407 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie III - rozmiar: 395990 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie IV - rozmiar: 720603 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie V - rozmiar: 748293 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie VI - rozmiar: 356220 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Zyskowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet