ARCHIWUM z lat 2002 – 2022
    A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Olecka Rada Seniorów
Olecka Rada Młodzieżowa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Raporty o stanie gminy
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół nr BRM.0002.14.202.2022 61. sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» Protokół Nr BRM.0012.1.14.2022 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2022 roku
» Projekt uchwały Rady Miejskiej w Olecku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko w 2023 roku
» Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
» Protokół Nr BRM.0012.3.12.2022posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 19 grudnia 2022 roku
 • Jednostki organizacyjne
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Konkursy
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Ośrodku.

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Ośrodku.

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Ośrodku.
  1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  ZASTĘPCA DYREKTORA
  2. Wymagania niezbędne:
  - wykształcenie wyższe magisterskie – zarządzanie i marketing
  - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
  - zdolność do czynności i korzystania z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.
  - minimum 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż w administracji publicznej,
  - znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, prawa zamówień publicznych, ustawy o sporcie, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych,
  - znajomość i obsługa komputera, Microsoft Office, Open Office,
  - bardzo dobre umiejętności organizacyjno - logistyczne oraz nawiązywania kontaktów i pracy w zespole,
  - umiejętności marketingowo – promocyjne oraz prowadzenia negocjacji,
  - znajomość języków: polski (obowiązkowo) oraz angielski lub niemiecki lub rosyjski (w stopniu komunikatywnym),
  3. Wymagania dodatkowe:
  - kursy i szkolenia z zakresu organizacji i zarządzania w administracji,
  - kurs menedżera sportu, zamówień publicznych, prawa pracy, i in.,
  - umiejętność pisania projektów unijnych,
  - dyspozycyjność, uczciwość, rzetelność, staranność, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność,
  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:
  - koordynowanie spraw administracyjnych, technicznych, inwestycyjnych, zaopatrzeniowych, remontowych, bhp, ppoż.,
  - współudział w opracowywaniu planu rzeczowo – finansowego MOSiR,
  - organizowanie przeszkoleń i instruktaży dla podległych pracowników,
  - koordynacja udzielania zamówień publicznych w MOSiR, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  - monitorowanie przebiegu procedur udzielenia zamówienia publicznego i nadzór nad zgodnością postępowania z przepisami prawa,
  - nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa, obiegiem dokumentów i informacji,
  - kontrola i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań na podległych stanowiskach, koordynacja zadań między stanowiskami,
  - wykonywanie zadań Dyrektora MOSiR w czasie jego nieobecności, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej kompetencji Dyrektora,
  - prowadzenie marketingu i promocji oraz racjonalne wykorzystanie wszystkich obiektów MOSiR,
  - nadzór nad opracowaniem kalendarza imprez sportowo – rekreacyjnych oraz innych i nadzór nad ich realizacją,
  - nadzór nad sporządzaniem harmonogramów wykorzystania wszystkich obiektów MOSiR,
  - współpraca z innymi jednostkami samorządowymi podległymi Burmistrzowi Olecka oraz innymi organizacjami
  - nadzór nad terminową realizacją poleceń i wniosków wydawanych przez Dyrektora MOSiR,
  - dbanie o wystrój wszystkich obiektów MOSiR,
  5. Wymagane dokumenty:
  - życiorys (CV), list motywacyjny,
  - pisemna koncepcja funkcjonowania Ośrodka wg Kandydata (max 1 strona A4
  - oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
  - oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  - dokument poświadczający wykształcenie wyższe,
  - kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy wymagany w pkt. 2,
  - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.
  Za wiarygodność przedstawionych kopii dokumentów, pełną odpowiedzialność ponosi osoba składająca dokumenty
  Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 19-400 Olecko, ul. Park 1 lub składać osobiście w sekretariacie –
  ul. Wojska Polskiego 5 (budynek PGK Olecko – II piętro) w terminie od 23 kwietnia
  do 31 maja 2012 roku do godz. 15.00. w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Konkurs na stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora w MOSiR Olecko”
  Dokumenty, które wpłyną do MOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej MOSiR Olecko.
  ........................................................................................................................................
  Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz Ustawą z dn. 21.11.2008r. O pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458)”.

  Olecko, 16 kwietnia 2012 r.
  Informacja o naborze jest umieszczona w BIP na stronie internetowej MOSiR Olecko, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PUP w Olecku, na tablicy ogłoszeń MOSiR Olecko (adres jak wyżej), w Głosie Olecka, w Tygodniku Oleckim


  Data wprowadzenia: 2012-04-23 1644
  Data upublicznienia: 2012-04-23
  Art. czytany: 6274 razy

  » Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Ośrodku. - rozmiar: 76800 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet