A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» P r o t o k ó ł Nr BRM.0012.5.2.2020 posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2020 roku
» P r o t o k ó ł Nr BRM.0012.6.7.2020 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 25 sierpnia 2020 roku.
» Czasowy rejestr zdarzeń z XXX sesji z dnia 25 września 2020 r.
» Imienne wykazy głosowań radnych na sesji Rady Miejskiej w Olecku w dniu 25 września 2020 r.
» Informacja o konsultacjach z mieszkańcami osiedla położonego przy ul. Środkowej w Olecku, które odbędą się 16 października 2020 r. (piątek) o godzinie 16:30…
 • Rada Miejska
 • Projekty uchwał i stanowisk
 • V kadencja Rady Miejskiej 2006-2010
 • Projekty uchwał na XXVIII Sesję RM
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

  Uchwała Nr …./…/09
  Rady Miejskiej w Olecku
  z dnia …. kwietnia 2009r.

  w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

  Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

  § 1. Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2013” dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olecku.

  § 2. „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2013” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Karol Sobczak


  Uzasadnienie do uchwały

  Art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. zobowiązuje przedsiębiorstwo wodociągowe – kanalizacyjne do opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych. Powyższy plan uchwala rada gminy w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu przez przedsiębiorstwo.
  Plan powinien określać w szczególności :
  1. planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
  2. przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
  3. przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,
  4. nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
  5. sposoby finansowania poszczególnych inwestycji.
  Do końca 2008r. obowiązywał plan uchwalony przez Radę Miejską na lata 2004-2008 (uchwała Nr XXII/161/04 z dnia 30 czerwca 2004r.).
  W dniu 19 marca 2009r. PW i K Spółka z o.o. przedłożyło wniosek o zatwierdzenie” Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2009-2013”.
  Po analizie powyższego wniosku stwierdza się, że planowane inwestycje są zgodne z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz punktem 3 rozdziału V zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków mówiącego o podejmowaniu przez przedsiębiorstwo działań racjonalizujących zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków, tym samym spełnione są warunki określone w art. 21 ustawy do uchwalenia przez Radę przedłożonego planu.

  Wykonała:
  Marianna Kisielska


  Data wprowadzenia: 2009-04-23 0918
  Data upublicznienia: 2009-04-23
  Art. czytany: 2456 razy

  » załącznik - rozmiar: 154624 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Adam Kajko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet