A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o aktualnym składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6
» Budowa ulicy Słonecznej w Olecku, położonej na dz. nr ewid. 175/5, 175/1, 566/4 w m. Olecko, obręb ewid. Olecko 2, gm. Olecko.
» Nagranie wideo z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Olecku (30 czerwca 2020 r.)
» POSTANOWIENIE NR 123/2020 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Olecko
» INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA – CZERWIEC 2020
 • Rada Miejska
 • Projekty uchwał i stanowisk
 • V kadencja Rady Miejskiej 2006-2010
 • Projekty uchwał na XXVII Sesję RM
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Olecko

  UCHWAŁA Nr …………….
  Rady Miejskiej w Olecku
  z dnia ………………. 2009 r.

  w sprawie ustalenia sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Olecko

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 14a ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 uchwala się, co następuje:

  § 1. Ustala się następującą sieć przedszkoli publicznych oraz sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko:

  1) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku, ul. Zielona 1,

  2) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, ul. Kościuszki 20,

  3) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, ul. Kolejowa 33,

  4) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku, Osiedle Siejnik I 14,

  5) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach,

  6) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich,

  7) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Judzikach.

  § 2. Sieć, o której mowa w § 1 uzupełnia się o inne formy wychowania przedszkolnego:

  1) Zespół Wychowania Przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku, ul. Zielona 1,

  2) Zespół Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku, Osiedle Siejnik I 14.

  § 3. Ustalona sieć przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych i innych publicznych form wychowania przedszkolnego obowiązuje od roku szkolnego 2009/2010.

  § 4. Traci moc Uchwała Nr XX/149/04 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich prowadzonych przez Gminę Olecko.

  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Karol Sobczak


  Uzasadnienie

  Zgodnie z art. 14a ust. 1 i ust. 1a ustawy o systemie oświaty rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.

  Wymieniona w §1 projektu uchwały sieć przedszkoli publicznych oraz sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko funkcjonuje od roku szkolnego 2004/2005.
  Projekt uchwały wprowadza inną publiczną formę wychowania przedszkolnego – zespół wychowania przedszkolnego, który może być organizowany dla dzieci w wieku 3-5 lat.
  Zespoły wychowania przedszkolnego umożliwią dzieciom, głównie pięcioletnim nie uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, realizację podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego, co ułatwi ich start w I kasie szkoły podstawowej.

  W zespole minimalny dzienny wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego, w czasie których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego wynosi 3 godziny a minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć wynosi 12 godzin (praca może przebiegać w niektóre dni tygodnia).
  Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli, zatrudniani w przedszkolach lub szkołach podstawowych prowadzonych przez właściwą gminę.
  Zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci. Gmina prowadząca zespół ustala jego organizację.


  Przygotowała:
  Elżbieta Rękawek


  Data wprowadzenia: 2009-03-19 0952
  Data upublicznienia: 2009-03-19
  Art. czytany: 5100 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Adam Kajko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet