A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Raporty o stanie gminy
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie finansowe - rok 2021
» Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowejj niezabudowanej położonej w Gordejkach
» Budowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul. Słonecznej i ul. Wojska Polskiego wraz z przyłączami
» Obwieszczenie OOŚ z dnia 26 maja 2022 r.
» Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych w 2022 r.
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Plewkach

  PGN.6840.71.2021 OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) po przetargu przeprowadzonym w dniu 12 kwietnia 2022 r.
  BURMISTRZ OLECKA
  ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków gospodarczych z infrastrukturą techniczną, położonych w obrębie Plewki, Gmina Olecko, ujawnionych w KW Nr OL1C/00027639/4:
  1) nr geod. 169/8 o powierzchni 0,3321 ha - cena wywoławcza 76 121,95 zł
  wraz z udziałem w wysokości ½ części w działce (stanowiącej drogę wewnętrzną) oznaczonej nr geod. 169/7 o pow. 0,0358 ha
  Wadium – 10 000,00 zł
  2) nr geod. 169/9 o powierzchni 0,3402 ha - cena wywoławcza 74 970,95 zł
  wraz z udziałem w wysokości ½ części w działce (stanowiącej drogę wewnętrzną) oznaczonej nr geod. 169/7 o pow. 0,0358 ha
  Wadium – 10 000,00 zł
  3) nr geod. 169/10 o powierzchni 0,1319 ha - cena wywoławcza 30 436,95 zł
  Wadium – 4 000,00 zł
  postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.
  Na obszarze, na którym znajdują się przedmiotowe działki nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Na nieruchomości będące przedmiotem przetargu wydane zostały przez Burmistrza Olecka decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą techniczną - Decyzja o warunkach zabudowy PGN.6730.92.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Nieruchomości będące przedmiotem przetargu położone są w granicach wsi Plewki oddalonej od Olecka o około 12 km. Bezpośrednim sąsiedztwem nieruchomości jest zabudowa siedliskowa i grunty rolne. Dojazd do nieruchomości drogą powiatową utwardzoną asfaltem.
  Nieruchomości posiadają możliwość podłączenia do urządzeń infrastruktury technicznej - sieci telefonicznej i wodociągowej.
  W granicach nieruchomości przebiega sieć wodociągowa i telefoniczna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na nieodpłatny dostęp do urządzeń w celu przeprowadzenia remontu, bieżącej konserwacji lub usunięcia awarii.
  W przypadku wystąpienia urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane, nabywca zobowiązuje się zapewnić do nich nieodpłatny dostęp w sytuacjach koniecznych. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargów nie ma innych obciążeń i zobowiązań.
  Forma nabycia nieruchomości - na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku Nr 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 15 czerwca 2022 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.
  W tytule wpłaty należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.
  Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  - w przypadku osób fizycznych - dowodów tożsamości, a w przypadku nieobecności współmałżonka stosownego upoważnienia do udziału w przetargu,
  - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Olecku,
  Plac Wolności 3, sala nr 32.
  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.
  Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej Urzędu - www.um.olecko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umolecko.bip.doc.pl
  Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku - pokój nr 21, tel. 87 520 26 33.
  Olecko, 13 maja 2022 r.


  Data wprowadzenia: 2022-05-13 1311
  Data upublicznienia: 2022-05-13
  Art. czytany: 112 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Joanna Domelewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet