A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Raporty o stanie gminy
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie w załączniku
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
» Protokół Nr BRM.0012.1.5.2021 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 11 maja 2021 roku
» Protokół Nr BRM.0012.2.5.2021 posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 11 maja 2021 roku
» Protokół Nr BRM.0012.4.3.2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 13 maja 2021 roku
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod szeregową zabudowę garażową w Olecku na Osiedlu Siejnik

  zabudowa garażowa

  PGN.6840.7.2020
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 r. poz. 1490) po przetargach przeprowadzonych w dniu 6 października 2020 r, 15 grudnia 2020 r. i 9 marca 2020 r.
  BURMISTRZ OLECKA
  ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, ujawnionej w KW Nr OL1C/00002856/0 przeznaczonej pod szeregową zabudowę garażową (kompleks 22 garaży), położonej w Olecku Osiedle Siejnik, z udziałem wynoszącym 22/67 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 465/1 o powierzchni 2195 m2, stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową, ujawnionej w KW Nr OL1C/00034299/0.

  Nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi :
  398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419 o łącznej powierzchni 462 m2
  cena wywoławcza netto wraz z udziałem w drodze wewnętrznej - 80 000,00 zł.
  wadium - 8 000,00 zł.
  postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
  Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT - 23 %.

  Nieruchomość położona jest w peryferyjnej strefie miasta Olecko w sąsiedztwie osiedla zabudowy wielorodzinnej – Osiedle Siejnik, zgodnie z mpzp na terenie oznaczonym symbolami 1G – teren przeznaczony pod realizację zbiorowych garaży, 7KDw – teren drogi wewnętrznej. Nieruchomość oznaczona nr geod. 465/1 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową do kompleksu działek – przeznaczonych pod szeregową zabudowę garażową i obciążana jest ograniczonym prawem rzeczowym – nieodpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu na całej szerokości, zapewniająca dostęp do istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, w celu przeprowadzenia remontów, bieżącej konserwacji kub usunięcia awarii, na rzecz każdoczesnego właściciela działki oznaczonej nr geod. 465/2. Pozostałe działki z nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu nie mają obciążeń i zobowiązań.

  Nad nieruchomością stanowiącą przedmiot przetargu przechodzą dwie energetyczne linie napowietrzne średniego napięcia, przy realizacji zabudowy należy zachować warunki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Projekt techniczny kompleksu garaży winien uwzględniać wymagane odległości w pionie i poziomie od przewodów do łatwo i trudno dostępnej części budynku.

  W granicach nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 465/1 znajduje się kanalizacja deszczowa, studzienki, drenaże i przykanaliki odprowadzające wody opadowe, studnie kanalizacji deszczowej, chodniki i drogi dojazdowe wykonane z kostki betonowej. Wzdłuż zachodniej granicy nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 465/1 przebiega linia oświetlenia ulicznego. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej zapewniającej dostęp do urządzenia w sytuacjach koniecznych - przeprowadzenia remontów, bieżącej konserwacji lub usunięcia awarii oraz ułożenia projektowanej linii kablowej SN 15kV.
  Na terenie nie były wykonywane badania geotechniczne, posadowienie kompleksu zabudowy garażowej winno być zaprojektowane na podstawie aktualnych badań geotechnicznych gruntu, wykonanych staraniem i na koszt nabywcy. Wszelkie nakłady zwiększające koszty zabudowy ponosić będą nabywcy.
  Ulica, przy której usytuowana jest nieruchomość, prowadzi do Osiedla Siejnik, wyposażona jest w podstawowe uzbrojenie techniczne. Dostęp do niej z nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu zapewniony będzie przez ustanowienie służebności gruntowej nieodpłatnie, polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę oznaczoną nr geod. 465/2 o powierzchni 442 m2, na całej jej szerokości.
  Nabywca zobowiązany będzie do opłacenia kosztów dokumentacji związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. 4 266,50 zł plus ewentualnych kosztów okazania granic. Wszelkie koszty z tytułu doprowadzenia uzbrojenia do działek, ewentualnych napraw wykonanej nawierzchni dojazdowej drogi wewnętrznej na nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 465/1 ponosić będzie nabywca.

  F O R M A N A B Y C I A G R U N T U - na własność : za cenę osiągniętą w przetargu brutto płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą brutto oraz kwotą kosztów dokumentacji. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę.

  Wadium należy wpłacać na konto Urzędu w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 29 maja 2021 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko.
  W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.

  Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  - w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości, upoważnienia współmałżonka do udziału w przetargu,
  - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

  Przetarg odbędzie się w dniu 1 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, sala nr 32.

  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku (pokój nr 21, tel. 87 307 03 04).
  Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. urzędu, stronie internetowej urzędu www.um.olecko.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umolecko.bip.doc.pl.

  Olecko, dnia 23 kwietnia 2021 r.


  Data wprowadzenia: 2021-04-27 1359
  Data upublicznienia: 2021-04-27
  Art. czytany: 144 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Maria Wiktorzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet