A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakres obowiązków
» Opinie o braku konieczności przeprowadzenia ooś
» Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Protokół Nr BRM.0002.1.2021 35. sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 29 stycznia 2021roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» Protokół Nr BRM.0012.1.1.2021 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 26 stycznia 2021 roku
 • Zamówienia publiczne
 • Zakup usług
 • Zaproszenie do złożenia oferty Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami w czasie realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

  Zaproszenie
  do złożenia oferty na zadanie pn. Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami w czasie realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko w 2021 r.”
  zgodnie z zarządzeniem nr ORN.0050.3.2021 Burmistrza Olecka z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według podziału na części:
  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usług weterynaryjnych polegających na:

  1) elektronicznej identyfikacji - wszczepianiu mikrochipów psom z terenu Gminy Olecko;

  2) dokonywaniu zabiegów sterylizacji bądź kastracji kotów (w tym kotów wolno żyjących) i psów z terenu Gminy Olecko, z zapewnieniem opieki okołooperacyjnej;

  3) uśpienie ślepego miotu, zapewnienie stałej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej kotów wolnożyjących z terenu Gminy Olecko.

  2. Termin realizacji zamówienia: ....04.2021 r. - 31.12.2021 r.
  3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium, przy czym każda z części będzie oceniana oddzielnie:
  Cena – 100 %
  Zasady obliczania punktacji:
  Każda usługa wyliczona oddzielnie według ustalonej wagi kryterium:

  Lp. Usługa Waga kryterium
  1. Wszczepienie mikrochipa dla psa (zestaw do wykonania usługi dostarczy Zamawiający) 100%
  2. Zabieg sterylizacji bądź kastracji kotów i psów odpowiednio:


  1. kocur 5%
  2. kotka 20%
  3. pies o wadze do 20 kg 20%
  4. pies o wadze powyżej 20 kg 30%
  5. suka o wadze do 20 kg 20%
  6. suka o wadze powyżej 20 kg 5%
  3.
  Zabiegi weterynaryjne polegającej na:

  1. uśpienie jednego ślepego miotu 20%
  2. zapewnieniu stałej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
  (cena obejmuje dojazd na miejsce zdarzenia, transport poszkodowanego zwierzęcia do siedziby Wykonawcy oraz jego podstawowe zaopatrzenie powypadkowe) 40%
  3. zapewnienie weterynaryjnej opieki kotów wolno żyjących (cena dotyczy diagnozy i ustalenia stanu zdrowotnego zwierzęcia) 40%

  Oferta z najniższą ceną – waga 100 pkt., każda następna usługa oceniona będzie według wzoru: cena usługi najniższej oferty dzielona przez cenę usługi oferty ocenianej i mnożona przez wagę kryterium.

  Wybór oferty najbardziej korzystnej cenowo nastąpi według powyższych kryteriów.

  4. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1) oferty należy złożyć na załączonych formularzach, na każdą część oddzielnie.
  2) podane ceny mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
  3) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń,
  4) cena oferty ma obejmować całość zamówienia,
  5) wynagrodzenie za wykonanie usług będzie płacone w ośmiu ratach po upływie każdego miesiąca.
  6) zamawiający zastrzega prawo do zmian umowy w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z realizacji umowy. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody. Zamawiający zastrzega prawo rozwiązania umowy w przypadku nie realizowania przez Wykonawcę warunków umowy, a także w przypadku, gdy Wykonawca nie naprawi wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości w określonym przez Zamawiającego czasie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwej realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC.

  5. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 marca 2021 r. do Urzędu Miejskiego przy Placu Wolności 3, pok. Nr 12 lub do Punktu Obsługi Interesanta do godz. 10:00.
  Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:10 w pok. nr 4.

  6. Miejsce i termin oceny złożonych ofert:
  Ocena złożonych ofert nastąpi w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
  7. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w niniejszej sprawie są:
  Beata Zabokrzycka - pok. Nr 2 tel. 87 520 33 01.

  8. Informacje dotyczące zawarcia umowy (zlecenia): W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w Urzędzie Miejskim w Olecku.

  W załączeniu: druki „propozycji cenowej” oraz umowy.


  Data wprowadzenia: 2021-02-23 1513
  Data upublicznienia: 2021-02-23
  Art. czytany: 61 razy

  » umowa czipowanie - rozmiar: 1502055 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » umowa sterylizacja i kastracja - rozmiar: 3127420 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » umowa zdarzenia drogowe i inne - rozmiar: 1894687 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zaproszenie do złożenia oferty - rozmiar: 1407947 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Przemysław Drozd
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet