A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego
» Wioletta Biszewska
» Iwona Kubiak
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 23 października 2020 r.
 • Spółki gminne
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • PRZETARGI
 • OGŁOSZENIA O PRZETARGACH
 • IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej pod zabudowę usługową.

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o.
  ul. Składowa 7
  19-400 Olecko
  Telefon: 87 5202661
  [email protected]
  ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę usługową, położoną w Olecku:
  przy ul. 11 Listopada ujawnioną w księdze wieczystej KW OL1C/00041420/0, oznaczoną numerami 310/7 i 1621/2 o łącznej powierzchni 12 067 m2,

  Cena wywoławcza netto 850 000,00 zł,
  Wadium–85 000,00zł.
  Postąpienie – postąpienie nie może wynosić mniej niż 15 000 złotych.

  Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23%.

  1. Nieruchomość niezabudowana położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Olecko przy ul. 11 Listopada. Sąsiedztwem nieruchomości jest zabudowa handlowo-usługowa.
  2. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej, tj. sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej.
  3. Obszar, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Olecko uchwalonym Uchwałą nr ORN.0007.94.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29.12.2015 roku nieruchomość położona jest w Strefie I -miejskiej. Położenie nieruchomości i stan otoczenia pozwala na stwierdzenie, że najbardziej korzystnym sposobem użytkowania działek może być zabudowa handlowo-usługowa lub nieuciążliwa produkcyjno-usługowa.
  4. Działki zbliżone kształtem do prostokąta, na terenie występują złożone warunki gruntowe. Na nieruchomości możliwe jest tylko pośrednie posadowienie obiektów kubaturowych ze względu na dużą miąższość gruntów nienośnych i wysoki poziom wód gruntowych. Teren nieruchomości od strony ul. 11 Listopada został w części podniesiony poprzez nawiezienie żwiru. Na terenie nie były wykonywane aktualne badania geotechniczne. Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską.
  5. W granicach działki oznaczonej nr geod. 1621/2 znajduje się podziemna linia energetyczna, kolektor kanalizacji deszczowej oraz słupy z napowietrzną linia energetyczną.
  6. Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej nr geod. 1621/1 ustanowiona jest nieodpłatna służebność gruntowa zapewniająca dostęp do urządzeń znajdujących się w granicach działek o nr geod. 1621/2 i 310/7 w sytuacjach koniecznych tj. w celu przeprowadzenia remontów, bieżącej konserwacji lub usunięcia awarii.
  7. PEC Olecko nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane. W przypadku ich wystąpienia, nabywca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatny dostęp do tych urządzeń w sytuacjach koniecznych.
  8. Wszelkie prace zwiększające koszty budowy – w tym przyłączenia nieruchomości do infrastruktury technicznej ponosi nabywca.
  9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty dokumentacji związane z przygotowaniem działki do zbycia w kwocie 700,00 zł oraz ewentualne koszty okazania granic.
  10. Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerami geod. 1621/2 i 310/7 ustanowiona jest nieodpłatna służebność gruntowa na czas nieokreślony polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez dz. nr 84/5 na szerokości wjazdu na działkę nr 1621/2, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej - ulicy 11 listopada.

  Forma nabycia gruntu - na własność: za cenę osiągniętą w przetargu brutto płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego PEC Olecko Spółka z o.o. ustaloną w przetargu kwotą brutto oraz kwotą kosztów dokumentacji. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę.

  Wadium należy wpłacać na konto PEC Olecko w BS w Olecku 88 9339 0006 0000 0007 1039 0001 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 20.10.2020 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego PEC Olecko Spółka z o.o.
  W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.
  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku niewygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy.
  Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  - w przypadku osób fizycznych - dowodów tożsamości, a w przypadku nieobecności współmałżonka stosownego upoważnienia do udziału w przetargu,
  - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  - w przypadku cudzoziemców - osób prawnych (w rozumieniu ustawy z 24.03. 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2016 r. poz. 1061) – odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Odpis powinien być wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

  Przetarg odbędzie się w dniu 22.10.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Olecku, ul. Składowa 7.
  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
  Informację o przetargu można uzyskać w biurze PEC Olecko Sp. z o.o. ul. Składowa 7 (tel. 87 5202661 lub mailowo: [email protected])
  Ogłoszenie publikowane jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie PEC Olecko, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umolecko.bip.doc.pl. (zakładka spółki gminne) oraz na stronie www.pec.olecko.pl


  Olecko, dnia 25.09.2020r.


  Data wprowadzenia: 2020-09-25 1117
  Data upublicznienia: 2020-09-25
  Art. czytany: 103 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Zyskowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet