ARCHIWUM z lat 2002 – 2022
    A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Olecka Rada Seniorów
Olecka Rada Młodzieżowa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Raporty o stanie gminy
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oferta cenowa i zaproszenie do złożenia oferty
» Protokół nr BRM.0002.14.202.2022 61. sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» Protokół Nr BRM.0012.1.14.2022 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2022 roku
» Projekt uchwały Rady Miejskiej w Olecku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko w 2023 roku
» Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
 • Dostępność
 • Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olecku

  Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olecku


  Urząd Miejski w Olecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do standardu WCAG 2.1.
  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olecku: https://www.umolecko.bip.doc.pl/

  Dane teleadresowe jednostki:
  Urząd Miejski w Olecku
  19-400 Olecko, Plac Wolności 3
  Telefon: 87 520 21 68
  Faks: 87 520 25 58
  E-mail: [email protected]

  Data publikacji i aktualizacji

  Data publikacji strony internetowej: 2003-05-03
  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  Dokłada się wszelkich starań, aby usuwać stwierdzane bariery w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olecku.

  Treści niedostępne

  • nagrania z posiedzeń sesji Rady Miejskiej nie posiadają napisów dla osób głuchych – trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji,

  • linki prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie i nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych – trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji,

  • brak alternatywnych opisów i tytułów zdjęć i obrazków – trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji,

  • brak audiodeskrypcji publikowanych materiałów – trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji,

  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF, DOC, itp. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do Urzędu Miejskiego w Olecku w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu,

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olecku pewne dokumenty w nim opublikowane są niedostępne.

  Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  Oświadczenie sporządzono: 2020-09-22. Oświadczenie zaktualizowano: 2022.04.28 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w oparciu o wytyczne firmy wykonującej portal zgodnie ze standardami WCAG 2.1.

  Skróty klawiaturowe

  Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Wiktorzak [email protected]. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 87 520 09 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
  Informacje na temat procedury
  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informatyczno-komunikacyjnym, wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępu oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link http://www.rpo.gov.pl

  Dostępność architektoniczna

  Opis dostępności architektonicznej

  Budynek Urzędu Miejskiego Plac Wolności 3, 19-400 Olecko

  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Wejście do budynku jest jest oznakowane. Znajduje się we frontowej ścianie urzędu
   od strony Placu Wolności. Wyposażone jest w drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone, dostępne dla osób na wózku. Do wejścia prowadzą schody z poręczami oraz podjazd dla wózków znajdujący się po lewej stronie. Ponadto po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek z sygnalizacją dźwiękową, który przywołuje pracownika urzędu.
   Przejście do głównego korytarza urzędu prowadzi przez wiatrołap. Sala do obsługi petentów usytuowana jest na parterze po lewej stronie, niedaleko od wejścia bez oznakowania dotykowego na posadzce. Drzwi do sali są przeszklone. Brak kontrastowego oznaczenia drzwi. Brak obszarów kontroli.

  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Budynek posiada trzy piętra. Komunikacja między piętrami odbywa się wyłącznie schodami. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów oraz windy. Szerokie korytarze umożliwiają wyminięcie dwóch osób. Na parterze Urzędu znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim.

  3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
   W budynku jest zainstalowana pętla indukcyjna. Urządzenie znajduje się w Punkcie Obsługi Klienta. Brak platform, oznaczeń brajlowskich oraz informacji głosowych.

  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
   Przed urzędem znajduje się jedno wydzielone miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami. Jest oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.

  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
   Do budynku urzędu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
   W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

  Osoby głuche i słabosłyszące mogą także kontaktować się z pracownikami  on – line lub na  spotkaniu w urzędzie z udziałem  tłumacza (trzeba się wtedy umówić poprzez złożenie wniosku).
  Wniosek może być złożony:

  • w formie papierowej ( wysłany pocztą do urzędu, złożony w Biurze Obsługi Klienta;
  • w formie wniosku wysłanego na adres e-mail [email protected]
  • w formie wniosku nagranego w postaci filmu w Polskim Języku Migowym i przesłanego na adres e-mail: [email protected]

   

  Budynek Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1, 19-400 Olecko, Urząd Stanu Cywilnego

  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
   Wejście do budynku jest oznakowane, położone we frontowej ścianie urzędu od strony alei parkowej. Wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe, dostępne dla osób na wózku. Do wejścia prowadzą schody bez poręczy oraz podjazd dla wózków znajdujący się po prawej stronie. Po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek z sygnalizacją dźwiękową, który przywołuje pracownika urzędu. Przejście do głównego korytarza urzędu jest przez przedsionek, na wprost schody na 1 piętro oraz platforma pionowa (winda) obsługująca 1 piętro. Brak obszarów kontroli.
   2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

  2. Budynek posiada jedno piętro. Komunikacja między piętrem a parterem odbywa się platformą pionową (windą) lub schodami. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Stopnie schodów z noskami i podcięciami.
   W windzie na panelu zewnętrznym i wewnętrznym znajduje się włącznik. Brak komunikatów dźwiękowych – przejazd windą wymaga non stop wciśniętego przycisku ( jest instrukcja pisana).
   Powierzchnia korytarzy umożliwia wyminięcie dwóch osób jednak korytarz posiada krótkie przewężenia, umożliwiające przejście tylko jednej osoby.
   Na parterze Urzędu znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim.

  3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W budynku brak platform, pętli indukcyjnej, oznaczeń brajlowskich oraz informacji głosowych.

  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
   Niedaleko urzędu, na parkingu przy Pl. Wolności znajdują się wydzielone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami. Są oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.

  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
   Do budynku urzędu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
   W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

  Osoby głuche i słabosłyszące mogą także kontaktować się z pracownikami  on – line lub na  spotkaniu w urzędzie z udziałem  tłumacza (trzeba się wtedy umówić poprzez złożenie wniosku).
  Wniosek może być złożony:

  • w formie papierowej ( wysłany pocztą do urzędu, złożony w Biurze Obsługi Klienta;
  • w formie wniosku wysłanego na adres e-mail [email protected]
  • w formie wniosku nagranego w postaci filmu w Polskim Języku Migowym i przesłanego na adres e-mail: [email protected]

  Uwaga!

  W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Urzędzie Miejskim w Olecku nie musi być wcześniej uzgadniana.
     Data wprowadzenia: 2020-09-22 2153
  Data upublicznienia: 2020-09-22
  Art. czytany: 10165 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet