A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego
» Wioletta Biszewska
» Iwona Kubiak
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 23 października 2020 r.
 • Jednostki organizacyjne
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Przetargi
 • Pisemny przetarg nieograniczony ( ofertowy ) na wynajem powierzchni użytkowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej : bufetu

  Pisemny przetarg nieograniczony ( ofertowy ) na wynajem powierzchni użytkowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej : bufetu

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku
  o g ł a s z a :

  pisemny przetarg nieograniczony ( ofertowy ) na wynajem powierzchni
  użytkowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej :
  bufetu w Kompleksie Hala Widowiskowo – Sportowa z Pływalnią w Ośrodku.

  1. Przedmiotem przetargu są pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 72,08 m² ,
  zlokalizowane w budynku przy ul. Park 1 w Olecku, w Hali Widowiskowo–Sportowej z Pływalnią: sala konsumpcyjna - wydzielone miejsce na holu na ustawienie stolików wraz z krzesełkami - 39 m² , bufet z zapleczem - 33,08 m² – wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, wentylację grawitacyjną – przeznaczone do :
  najmu na prowadzenie bufetu .
  a) minimalna wysokość proponowanej przez oferenta stawki czynszu, musi być wyższa od ceny wywoławczej podanej w pkt.2 ;
  b) najemca dodatkowo ponosi koszty: energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody oraz ścieków, wg wskazań podliczników, a także opłatę zryczałtowaną za śmiecie
  c) najemca na własny koszt wyposaży pomieszczenia bufetu w odpowiedni sprzęt :m.in. w stoliki, krzesła ( w odpowiedniej ilości ), witrynę chłodniczą, zmywarkę, chłodziarko-
  -zamrażarki, lodówkę, ekspres ciśnieniowy, kuchenkę mikrofalową, telewizor, inny
  sprzęt w zależności od potrzeb ;
  d) okres najmu – 3 lata
  e) otwarcie bufetu 15 października 2020 r.

  2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
  Cena wywoławcza : 300,00 zł netto + obowiązujący VAT miesięcznie.
  W przypadku stwierdzenia, iż wszyscy oferenci zaproponowali tę samą cenę ( dotyczy
  ofert nie podlegających odrzuceniu i jednocześnie takich, z których każda traktowana
  pojedynczo kwalifikowałaby się do wygrania postępowania przetargowego), zostanie
  przeprowadzony dodatkowy, przetarg ustny, w terminie wskazanym przez MOSiR Olecko
  Minimalne postąpienie : 50,00 zł netto.

  3. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść kaucję zabezpieczającą w kwocie : 2000,00 zł. na konto bankowe MOSiR-u – PKO BP S.A. Olecko 06 1020 4724 0000 3702 0028 6070, podlegającą zwrotowi z chwilą opuszczenia lokalu i jego odebraniu przez komisję. Lokal powinien być w stanie nie pogorszonym nadający się do dalszego użytkowania.
  4. Kryterium oceny ofert, jest cena netto za ww wymienione pomieszczenie, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich warunków podanych w niniejszym ogłoszeniu i projekcie umowy.

  5. Oferent będzie związany ofertą 30 dni od dnia zamknięcia przetargu.

  6. Termin składania ofert do dnia 02.10.2020 r. r. do godziny 9:00.
  Miejsce składania ofert :
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, ul Park 1, 19-400 Olecko.

  7. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie, opatrzonej
  napisem „ Przetarg – wynajem powierzchni użytkowej – bufet . Nie otwierać do dnia 02.10.2020 r. do godziny 9:00.”. O dotrzymaniu terminu decyduje faktyczny termin wpływu oferty, zgodnie z pkt.6.

  8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać następujące dane :
  a) datę i miejsce sporządzenia,
  b) imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL oferenta, a jeżeli oferentem jest
  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – nazwę ( firmę ), adres siedziby i adres do korespondencji ( jeżeli jest inny niż adres
  siedziby ), oraz NIP i REGON,
  c) oferowaną cenę najmu netto + obowiązujący VAT, nie niższą niż niż cena wywoławcza.

  9. Do oferty należy załączyć :
  Oswiadczenie podpisane czytelnie mowiace o:

  - o zgodności danych z wyciągiem z właściwego rejestru ( KRS ) lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji – wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące
  przed upływem terminu składania ofert,
  o posiadaniu uprawnienia do wykonywania działalności usługowej opublikowanej w ogłoszeniu – prowadzenie kawiarni, oraz że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym kierunku, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do świadczenia przedmiotowej usługi, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej spełnienie warunków najmu,
  o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia , tj. zprzedmiotem i warunkami przetargu, projektem umowy najmu i że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

  10. Komisyjne otwarcie ofert, nastąpi w dniu 02.10.2020 r. o godzinie 9.30.
  miejsce otwarcia ofert : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, ul Park 1,
  19-400 Olecko ( sekretariat).

  11. Pomieszczenia przeznaczone do najmu można oglądać w dni robocze, w godzinach od 12:00 do 15:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. Informacji dotyczących przetargu udziela : Cezary Rzepecki, tel. 87 5202788, 87 5200920 w dni robocze w godzinach : od 09:00 do 14:00.

  12. Informacje dodatkowe :
  a) komisja przetargowa odrzuci ofertę złożoną przez uczestnika przetargu,
  - w przypadku braku w/w oświadczenia
  - nie dostarczenia żądanych dokumentów po wyborze najkorzystniejszej oferty

  13.Zasady i warunki najmu oraz świadczenie usługi, zawiera Umowa – projekt, stanowiąca
  załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
  Wszelkie ewentualne koszty związane z zawarciem umowy ponosi oferent.

  14. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn, i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

  15.Środki ochrony prawnej.
  W odniesieniu do prowadzonego postępowania mają zastosowanie odpowiednie
  przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz.U. z 1964 r. Nr 16,
  poz.93, z późn. zm.).

  16.Załącznikiem nr 1 do tego ogłoszenia, jest projekt Umowy najmu. Załącznikiem nr 2 jest oswiadczenie.

  Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie miejskiej Urzędu Miejskiego w Olecku w aktualnościach, na stronie MOSiR-u http://www.mosir.olecko.pl/ w BIP MOSiR Olecko oraz tablicy ogłoszeń MOSiR Olecko.


  Zatwierdzam :
  Dyrektor MOSiR - u
  w Olecku


  Data wprowadzenia: 2020-09-18 0940
  Data upublicznienia: 2020-09-18
  Art. czytany: 98 razy

  » ogloszenie bar przetarg 2020 - rozmiar: 90112 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » oswiadczenie - rozmiar: 39424 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » OSWIADCZENIE_klauzula_informacyjna(2) - rozmiar: 10752 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » umowa najmu I - rozmiar: 28160 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Kamiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet