A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Raporty o stanie gminy
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie w załączniku
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
» Protokół Nr BRM.0012.1.5.2021 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 11 maja 2021 roku
» Protokół Nr BRM.0012.2.5.2021 posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 11 maja 2021 roku
» Protokół Nr BRM.0012.4.3.2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 13 maja 2021 roku
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Ogłoszenie kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, połozonej w Olecku, obręb Olecko 1 - ul. Ełcka.

  zabudowa wielorodzinna mieszkalniowa

  RG.6840.57.2015

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 200 4r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ) po przetargach przeprowadzonych w dniu 16 maja 2016 r., 29 sierpnia 2016 r., 12 grudnia 2016 r., 21 marca 2017 r., 7 lipca 2017 r. i 11 października 2017 r.

  BURMISTRZ OLECKA
  ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami wraz z zabudową garażową oraz w części pod drogę wewnętrzną, położonej w Olecku, obręb Olecko 1 – ul. Ełcka w granicach Osiedla Siejnik I, ujawnionej w księdze wieczystej KW OL1C/00002856/0. Nieruchomość usytuowana jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/379/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 sierpnia 2006 r.

  nr geod. 90 i 466 o łącznej powierzchni 1,4551 ha - cena wywoławcza netto 417 500,00 zł

  wadium - 42 000,00 zł
  postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić
  mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT - 23 %.

  Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta Olecko, między drogą wojewódzką i drogą gminną, na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczonym symbolami 1MW/U, – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami w parterach budynków, 1G - teren zabudowy garażowej oraz 7KDw - teren dróg wewnętrznych.
  Dojazd do nieruchomości z drogi gminnej wyposażonej w podstawowe uzbrojenie techniczne: wodociąg, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, sieć energetyczną.
  Na części nieruchomości oznaczonej nr geod. 466 znajdują się cztery słupy energetyczne z liniami energetycznymi napowietrznymi średniego napięcia, w granicach nieruchomości znajduje się podziemny kanał deszczowy o średnicy 1200 mm i wodociąg. Wzdłuż północnej granicy nieruchomości znajduje się podziemna linia energetyczna, w rogu działki oznaczonej nr geod. 90 znajduje się słup energetyczny, wzdłuż granicy z drogą wojewódzką przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej zapewniającej dostęp do istniejących urządzeń w celu przeprowadzenia remontów, bieżącej konserwacji lub usunięcia awarii.

  Obszar nieruchomości porośnięty jest krzewami i pojedynczymi drzewami, posiada zróżnicowane poziomy wymagające przeprowadzenia niwelacji.
  Na terenie nie były wykonywane badania geotechniczne, posadowienie budynków winno być zaprojektowane na podstawie aktualnych badań geotechnicznych gruntu, wykonanych staraniem i na koszt przyszłego nabywcy. Wszelkie nakłady zwiększające koszty zabudowy ponosić będzie nabywca. Do nieruchomości mogą mieć zastosowanie przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn.zm.).
  Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do opłacenia kosztów dokumentacji związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia tj. 669,00 zł. plus ewentualne koszty okazania granic.
  F O R M A N A B Y C I A G R U N T U - na własność : za cenę osiągniętą w przetargu - brutto płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą brutto oraz kwotą kosztów dokumentacji. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę.

  Wadium należy wpłacać gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku - 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 28 stycznia 2018 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.

  W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, imiona i nazwiska obojga małżonków w przypadku małżeństwa.

  Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  - w przypadku osób fizycznych dowodów tożsamości, w przypadku nieobecności współmałżonka stosownego upoważnienia do udziału w przetargu
  - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

  Przetarg odbędzie się w dniu 2 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, sala 32.

  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku (pokój nr 21, tel. 875202633).
  Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. urzędu, stronie internetowej urzędu www.um.olecko.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umolecko.bip.doc.pl.

  Olecko, dnia 27 listopada 2017 r.  Data wprowadzenia: 2017-11-28 0902
  Data upublicznienia: 2017-11-28
  Art. czytany: 2026 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Maria Wiktorzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet