A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o aktualnym składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3, Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”, Plac Wolności 22, 19-400 Olecko
» POSTANOWIENIE NR 136/2020 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Olecko
» Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 r. o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje wyborcze
» Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
» Przetarg nieograniczony w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejących sieci w celu ograniczenia strat ciepła oraz likwidacji niskiej emisji w systemie ciepłowniczymPEC Olecko'
 • AKTUALNOŚCI
 • Podsumowanie prowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Olecko.

  Konsultacje zakończone

  Podsumowanie prowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Olecko.


  Konsultacje przeprowadzone na podstawie zarządzenia nr ORN. 0050.121.2017 z dnia 25 września 2017 r. Zastosowano następujące formy konsultacji:

  - projekt uchwały został zamieszczony na stronie internetowej www.olecko.pl w zakładce konsultacje społeczne, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń UM w Olecku,

  - zbierano pisemne uwagi, opinie i wnioski od podmiotów i osób zainteresowanych poprzez formularz konsultacyjny .

  Konsultacje trwały od 22 września do 6 października 2017 r.

  Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji była Alicja Mieszuk, inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku.

  W trakcie konsultacji wpłynął 1 formularz konsultacyjny od Macieja Juchniewicza z następującymi uwagami:
  1. Wniosek, aby zasięg konsultacji w każdym przypadku obejmował całą gminę, proponowane przez Burmistrza rozwiązanie sprawdza się i jest zasadne, ale w dużych miastach.
  2. Wniosek o określenie spraw, które obowiązkowo podlegają konsultacjom społecznym, np. strategie, sektorowe programy rozwoju, inne programy wynikające z ustaw, programy rewitalizacji, koncepcje zagospodarowania i programy funkcjonalno-użytkowe miejsc publicznych, budżet obywatelski, studium uwarunkowań i plany miejscowe na etapie pre-konsultacji.
  3. Wniosek o podział form konsultacji na bezpośrednie i pośrednie oraz zapis, że każde konsultacje muszą być przeprowadzone z użyciem przynajmniej jednej formy bezpośredniej i przynajmniej jednej pośredniej.
  4. Wniosek o dopisanie jako potencjalnych wnioskodawców klubów radnych, Rady Miejskiej oraz rady sportu i rady działalności pożytku publicznego w przypadku ich powołania (par. 6, ust. 2) i uwzględnienie tej poprawki we wzorze wniosku nr 1.
  5. Wniosek o zmniejszenie liczby organizacji pozarządowych do 3 i do 30 liczby mieszkańców w par. 6, ust. 2.
  6. Wniosek o podanie w uchwale definicji “mieszkańca”.
  7. Wniosek o dopisanie wszędzie, gdzie występują zapisy dotyczące terminów: “dni robocze”.
  8. Wniosek o określenie kryteriów, na podstawie których Burmistrz może odmówić wszczęcia konsultacji.
  9. Wniosek o dopisanie w par. 11 ust. 1 mediów lokalnych jako form podawania informacji o ogłoszeniu konsultacji do publicznej wiadomości (np. wymóg zamieszczenia informacji w przynajmniej jednym lokalnym publikatorze papierowym i jednym elektronicznym).
  10. Wniosek o ścisłe określenie terminów podania do publicznej wiadomości przez Burmistrza wyników konsultacji (par. 12 ust. 1 i 2) bez nieokreślonych furtek czasowych. Proponowany zapis: Burmistrz podaje wyniki konsultacji do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń, BIP, portal miejski oraz przynajmniej jeden lokalny publikator papierowy i jeden elektroniczny) najpóźniej w terminie 14 dni roboczych lub w uzasadnionych i podanych do publicznej wiadomości przypadkach w terminie do 30 dni roboczych.
  11. Wniosek o dopisanie konieczności sporządzenia przez Burmistrza raportu z konsultacji zawierającego minimum informacje podstawowe o przeprowadzonych konsultacjach oraz zestawienie złożonych uwag i sposób ich rozpatrzenia, odniesienie się. Dobrą praktyką w tym zakresie jest zestawienie wniosków wykorzystywane przy konsultacjach planów miejscowych.
  12. Wniosek o dopisanie zapisu o wymogu przesłania przez Burmistrza wyników konsultacji w formie raportu do Rady Miejskiej w Olecku w terminie podania do publicznej wiadomości.

  Mając na względzie powyżej zgłoszone wnioski zająłem następujące stanowiska:
  Ad. 1
  Adresowanie prośby o wyrażenie opinii do „każdego, kto ma chęć coś powiedzieć”, sprawia że pojawiają̨ się̨ zdania oderwane od tematu, wypowiedzi osób nie zainteresowanych tematem ale zainteresowanych wypowiadaniem swojego zdania (najczęściej krytycznego). W przypadku zmiany nazw ulic w Olecku pytałem o opinię tylko tych mieszkańców, których zmiana dotyczyła bezpośrednio ( mieszkających lub prowadzących działalność na ulicach, gdzie zmieniane były nazwy ulic).Ta forma konsultacji doskonale się sprawdziła więc podtrzymuję zaproponowane zapisy.
  Ad. 2 i 8
  Ustawodawca przewiduje dwa rodzaje konsultacji: obligatoryjne oraz fakultatywne. Pierwsze będą mieć miejsce w przypadkach przewidzianych ustawą natomiast konsultacje fakultatywne będą mieć miejsce w innych sprawach ważnych dla gminy, ergo we wszystkich tych, które nie zostały poddane obowiązkowi konsultacji, a uznane zostały przez organy gminy za ważne. Poprzez „określenie spraw, które obowiązkowo podlegają konsultacjom społecznym” wchodzimy w kompetencje ustawodawcy i modyfikujemy jego założenia, które są jasne:
  - konsultacje obligatoryjne – gdy ustawa tak stanowi;
  - konsultacje fakultatywne – we wszystkich sprawach ważnych dla gminy.
  Ad. 3
  Wszystkie przewidziane w § 5 ust. 1 projektu uchwały formy konsultacji mają charakter bezpośredni - pochodzą wprost od mieszkańców (wychodzą od nich bez pośredników). Same konsultacje z założenia mają charakter bezpośredni - mają na celu umożliwienie członkom wspólnoty samorządowej bezpośredniego wypowiedzenia swojej opinii na określony temat będący przedmiotem konsultacji.
  Ad. 4
  Dopisano jako wnioskodawców kluby radnych. W Olecku nie ma Rady Sportu i Gminnej Rady Pożytku Publicznego więc te podmioty nie zostały ujęte w projekcie uchwały.
  Ad. 5
  Skoro z wnioskiem o utworzenie Gminnej Rady Pożytku Publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może wystąpić 5 organizacji uważam, że to właściwa reprezentacja sektora. Ponadto w Gminie Olecko liczącej ponad 22 tys. mieszkańców zebranie 50 lub 25 podpisów pod wnioskiem (w zależności od zasięgu konsultacji) nie powinno stanowić żadnego ograniczenia. Nie widzę celowości zmniejszania ilości potencjalnych wnioskodawców.
  Ad. 6
  Krąg osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych został określony przez samego ustawodawcę. Zarówno w art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, jak też w ust. 1 tego przepisu ustawodawca postanowił, że uprawnionymi do konsultacji są mieszkańcy gminy. Norma ta nie zawiera żadnych ograniczeń ani - co istotne - też nie odsyła w tym zakresie do innych aktów prawa. W art. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zdefiniowano pojęcie gminy, przyjmując, że mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową (ust. 1) a przez gminę należy rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium (ust. 2).
  Próba określenie definicji „mieszkańca” w uchwale może zakończyć się rozstrzygnięciem nadzorczym.
  Ad. 7
  'Dzień roboczy' nie jest pojęciem zdefiniowanym w żadnej ustawie. Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy, czyli co do zasady powinna być traktowana jako „dzień roboczy”. W celu wyeliminowania wszystkich wątpliwości interpretacyjnych wprowadzono termin z KPA – dzień kalendarzowy.
  Ad. 9
  Wymóg podawania do mediów informacji o ogłoszeniu konsultacji będzie się wiązał z dodatkowymi kosztami. Zapis dodano ale w formie fakultatywnej a nie obligatoryjnej.
  Ad. 10
  Zaproponowałem następujące brzmienie § 12:
  „1.Burmistrz podaje wyniki konsultacji do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń, BIP, gminna strona internetowa) najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich zakończenia.
  2. W uzasadnionych przypadkach, związanych z koniecznością analizy dużej liczby uwag mieszkańców lub przeprowadzenia dodatkowych analiz, burmistrz może przedłużyć termin wskazany w ust. 1. Informacja o powodach przedłużenia terminu podawana jest do publicznej wiadomości.”
  Określenie „najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich zakończenia” jako terminu podania wyników konsultacji oznacza, że można je upublicznić po tygodniu, dwóch – najpóźniej 30 dniach kalendarzowych od dnia zakończenia. Termin ten będzie zależał od zakresu konsultowanego dokumentu oraz ilości opinii, które trzeba przeanalizować. Zapis § 10 ust. 2 nie jest „furtką czasową” tylko realnym podejściem do pracy. Zapis tego ustępu mówi, że w uzasadnionych przypadkach, związanych z koniecznością analizy dużej liczby uwag mieszkańców lub przeprowadzenia dodatkowych analiz mogę przedłużyć 30 – dniowy termin na podanie wyników konsultacji do publicznej wiadomości. W takich sytuacjach będę musiał informować mieszkańców o powodach przedłużenia tego terminu.
  Ad. 11-12
  Zapisy nakazujące organowi wykonawczemu przygotowanie „raportu” z konsultacji (sporządzenie dodatkowego dokumentu i to o określonej treści) nie mieści się w uprawnieniach Rady. Organ stanowiący gminy, w art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, nie został upoważniony do nakładania obowiązków i zadań na organ wykonawczy. Jest wiele wyroków i rozstrzygnięć nadzorczych wydanych w sprawach, w których Rada próbowała zobowiązać organ wykonawczy do wydanie aktu (zazwyczaj zarządzenia) o konkretnej treści.  Sporz.A.Mieszuk


  Data wprowadzenia: 2017-10-26 1234
  Data upublicznienia: 2017-10-26
  Art. czytany: 1129 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Alicja Mieszuk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet