A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Raporty o stanie gminy
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie w załączniku
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
» Protokół Nr BRM.0012.1.5.2021 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 11 maja 2021 roku
» Protokół Nr BRM.0012.2.5.2021 posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 11 maja 2021 roku
» Protokół Nr BRM.0012.4.3.2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 13 maja 2021 roku
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Ogłoszenie piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę usługowo-mieszkaniową, położonej w Olecku przy ul. Szosa do Świętajna

  zabudowa usługowo-mieszkaniowa

  RG.6840.14.2016
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ) po przetargach przeprowadzonych w dniach 24 stycznia 2017 r, 11 kwietnia 2017 r, 22 czerwca 2017 r. i 12 września 2017 r.
  BURMISTRZ OLECKA
  ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę usługową z wbudowaną funkcją mieszkaniową i w niewielkiej części pod zabudowę produkcyjno-usługową, położonej w Olecku przy ulicy Szosa do Świętajna, ujawnionej w księdze wieczystej KW OL1C/000002856/0, usytuowanej na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr XLVII/379/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 sierpnia 2006 r, zmienionym Uchwałą Nr ORN.0007.39.2016 z dnia 25 maja 2016 r.

  Nieruchomość nr geod. 58/14 o pow. 0,4306 ha; cena wywoławcza netto 106 000,00 zł,

  wadium - 10 000,00 zł
  postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny
  wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT - 23 %.

  Nieruchomość położona jest w obrębie Olecko 1, na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 3U/MN – teren zabudowy usługowej z wbudowana funkcja mieszkaniową i w niewielkiej części 2PU – teren zabudowy produkcyjno-usługowej.
  Ustalenia zasad zagospodarowania terenu dla konturu oznaczonego symbolem 3U/MN:
  a) zabezpieczenie miejsc postojowych dla samochodów w granicach działki;
  b) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;
  c) zieleń towarzysząca winna zajmować minimum 30% powierzchni działki;
  d) dopuszcza się realizację wbudowanego mieszkania o powierzchni 30% powierzchni podstawowego budynku;
  e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 40%.
  Ustalenia warunki kształtowania zabudowy:
  a) forma zabudowy rozczłonkowana o harmonijnym, jednorodnym charakterze architektonicznym;
  b) wysokość do 2-ch kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym;
  c) dach stromy wielospadowy o rozbudowanej formie;
  d) spadki połaci 35 – 45 stopni, pokrycie z dachówki.

  Dojazd do nieruchomości z ulicy Szosa do Świętajna, oznaczonej w mpzp symbolem 1KDz lub z ulicy Tartacznej, oznaczonej w mpzp symbolem 3KDd. Nieruchomość posiada możliwość przyłączenia do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej. Przyłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń właściciel nieruchomości dokonuje we własnym zakresie, na warunkach właścicieli lub administratorów tych urządzeń.
  W granicach nieruchomości znajdują się wodociąg, kanalizacja sanitarna, słup energetyczny z linią napowietrzną. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej zapewniającej dostęp do urządzeń w sytuacjach koniecznych – w celu przeprowadzenia remontu, bieżącej konserwacji lub usunięcia awarii.
  Warunki fizyczne nieruchomości są średnie, obszar działki posiada zróżnicowane poziomy gruntu, teren jest w części zakrzaczony i porośnięty drzewami samosiewkami.
  Na terenie nie były wykonywane badania geotechniczne. Posadowienie nowego obiektu winno być zaprojektowane na podstawie aktualnych badań geotechnicznych gruntu, wykonanych we własnym zakresie nabywcy. Wszelkie nakłady zwiększające koszty budowy ponosić będzie nabywca.

  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do opłacenia kosztów dokumentacji związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. 519,00 zł plus ewentualne koszty okazania granic.

  F O R M A N A B Y C I A G R U N T U - na własność : za cenę osiągniętą w przetargu brutto płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą brutto oraz kwotą kosztów dokumentacji. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę.

  Wadium należy wpłacać na konto Urzędu w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 16 listopada 2017 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko.

  W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.
  Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  - w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości, w przypadku nieobecności współmałżonka stosownego upoważnienia do udziału w przetargu,
  - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

  Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, sala nr 32.

  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku (pokój nr 21, tel. 875202633).
  Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. urzędu, stronie internetowej urzędu www.um.olecko.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umolecko.bip.doc.pl.

  Olecko, dnia 12 października 2017 r.

  Data wprowadzenia: 2017-10-13 1229
  Data upublicznienia: 2017-10-13
  Art. czytany: 1972 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Maria Wiktorzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet