A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Spółki gminne » Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. » Prawo wewnątrzzakładowe (arch.)
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o aktualnym składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3, Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”, Plac Wolności 22, 19-400 Olecko
» POSTANOWIENIE NR 136/2020 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Olecko
» Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 r. o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje wyborcze
» Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
» Przetarg nieograniczony w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejących sieci w celu ograniczenia strat ciepła oraz likwidacji niskiej emisji w systemie ciepłowniczymPEC Olecko'
Ilość wiadomości z działu 'Prawo wewnątrzzakładowe': 1
Akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

& 1
Stawający oświadczają, że przekształcają Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, mające siedzibę w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 5, posiadające numer REGON 000151839, którego organem założycielskim jest gmina Olecko w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

& 2
1. Spółka prowadzona będzie pod firmą 'Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością'.
2. Spółka może używać nazwy firmy w skrócie 'PGK sp. z o.o.'.

& 3
Siedzibą Spólki jest miasto Olecko.

& 4
Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

& 5
Założycielem Spółki jest gmina Olecko.

& 6
Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego aktu.

& 7
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

& 8
Przedmiotem działania spółki jest:
1. Wywóz śmieci i odpadów (PKD 90.00.A).
2. Unieszkodliwianie odpadów (PKD 90.00.B).
3. Usługi sanitarne i pokrewne (PKD 90.00.C).
4. Odprowadzanie ścieków (PKD 90.00.D).
5. Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.48.G).
6. Pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 93.03.Z).
7. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 01.41.B).
8. Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt (PKD 01.42.Z).
9. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów (PKD 52.48.F).
10. Zagospodarowywanie metalowych odpadów i złomu (PKD 37.10.Z).
11. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne (PKD 45.11.Z).
12. Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa (PKD 45.21)
13. Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3).
14. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4).
15. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50.20.Z).
16. Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5).
17. Towarowy transport drogowy (PKD 60.24).
18. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z).
19. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z).
20. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B).
21. Działalność rachunkowo - księgowa (PKD 74.12.Z).

& 8''''
Na obszarze swego działania Spółka może powoływać oddziały, biura, filie oraz przystępować do innych spółek a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno - prawnych.

& 9
1. Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa komunalnego tworzą kapitał własny Spółki, który w całości wnosi Gmina Olecko aportem na kwotę 285.459,70 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i 70/100 groszy), na który składa się:
a. Zaplecze Socjalno - Techniczne o wartości 112.596,50 zł (sto dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześc złotych i 50/100 groszy), w skład którego wchodzą:
budynek administracyjny, numer ewidencyjny 47/101 o wartości 60.732 zł (sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote),
skład opału, numer ewidencyjny 21/200 o wartości 1.033,20 zł (jeden tysiąc trzydzieści trzy i 20/100 groszy),
oświetlenie placu, numer ewidencyjny 23/261 o wartości 2.849, 30 zł (dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć i 300/100 groszy),
drogi i place, numer ewidencyjny 24/243 o wartości 40.416 zł (czterdzieści tysięcy czterysta czternaście złotych),

& 13
Decyzje o podwyższeniu kapitału, podziału zysków, rozwiązaniu Spółki, przyjęciu w poczet Wspólników zapadają większością 2/3 oddanych głosów.

& 14
Organami spółki są:
a. Zgromadzenie Wspólników,
b. Rada Nadzorcza,
c. Zarząd Spółki

& 15
1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Spółki.
2. Zarząd jest powoływany na czas nieokreślony i odwoływany przez Zgromadzenie wspólników.
3. Odwołanie zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów.

& 16 Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych lub umowa spółki nie zastrzega dla innych organów.

& 17
Zakres i formy działania Zarządu określi w formie regulaminu Reda Nadzorcza.

& 18
1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, podpisywania w imieniu Spółki oraz reprezentowania jej na zewnątrz upoważniony jest Zarząd.


Data wprowadzenia: 2005-07-17 2053
Data upublicznienia:
Art. czytany: 6850 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Prawo wewnątrzzakładowe
Majątek
Przetargi
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
System BIP Inet