A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawę
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» obwieszczenie o wydanym postanowieniu o wznowieniu postępowania
» postanowienie o wznowieniu postępowania
» Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Olecko w roku szkolnym 2020/2021
» Czasowy rejestr zdarzeń z XXVIII sesji z dnia 30 czerwca 2020 r.
» Imienne wykazy głosowań radnych na sesji Rady Miejskiej w Olecku w dniu 30 czerwca 2020 r.
Ilość wiadomości z działu 'Jak załatwić sprawę': 1
Sprawy załatwiane przez Urząd Miejski w Olecku

Chcąc ułatwić Państwu załatwianie spraw w urzędzie oddajemy do dyspozycji Mieszkańców wykaz spraw, których załatwienie leży w kompetencji Urzędu.
Niezależnie od tego czy sprawa, z którą przychodzimy jest błaha czy skomplikowana i wymagająca zgromadzenia wielu danych trzeba trafić do odpowiedniego Wydziału, złożyć tam wymagane dokumenty i wiedzieć, czego od urzędu oczekiwać.

A-H

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodatki energetyczne.

Dodatki mieszkaniowe.

Dofinansowanie na wymianę pieca, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej

Dotacje- organizacje pozarządowe.

Dowody osobiste.

Fundusz sołecki.

Imprezy masowe.

Honorowy patronat Burmistrza OleckaJ-N


Jubileusz pożycia małżeńskiego, setnych urodzin.

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Lokalizacja inwestycji celu publicznego.

Nadanie imienia placówce oświatowej.

Nazewnictwo ulic, placów i osiedli.

Numeracja nieruchomości.


O


Obsługa Rady Miejskiej.

Obsługa Centralnej Ewidencji I Informacji Działalności Gospodarczej

Ochrona przeciwpożarowa.

Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym osobom prawnym.

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd.

Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.

Odznaczenia miejskie.

Opiniowanie podziału nieruchomości.

Opłata adiacencka ustalana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej

Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem USC.

Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed kierownikiem USC.

Oświadczenia o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem USC.

Oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed Kierownikiem USC.

Orzekanie o zmianie imienia lub nazwiska.


P


Planowanie przestrzenne w gminie - plany miejscowe

Planowanie przestrzenne w gminie - studium.

Podatek leśny.

Podatek od nieruchomości.

Podatek od środków transportowych.

Podatek rolny –zaświadczenia.

Podatek rolny.

Podatek rolny-ulgi.

Podatki i opłaty lokalne-ulgi, umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty.

Postanowienia o nałożeniu grzywny.

Prawo pierwokupu nieruchomości.

Prowadzenie ewidencji obiektów nie będących hotelami świadczących usługi.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przydział i zamiana mieszkań komunalnych i socjalnych.

Przyjęcie przez kierownika USC oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego.

Przyjmowanie podań.

Przywrócenie zmienionych stosunków wodnych na gruntach rolnych do stanu poprzedniego


R-Ś


Scalanie i podział nieruchomości.

Rejestracja przedpoborowych.

Rejestracja zgonów.

Rejestrowanie, dokonywanie zmian i wykreśleń w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

Rozgraniczenia nieruchomości.

Rozstrzyganie sporów pomiędzy właścicielem/użytkownikiem a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego o wysokość odszkodowania za wyrządzone szkody w uprawach rolnych przez zwierzynę leśną.

Służebność przesyłu.

Sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego najemcy w trybie bezprzetargowym.

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym - w ramach dołączenia do posiadanej nieruchomości w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.

Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Świadectwa pracy.


T-U


Transkrypcja - przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.

Trwały zarząd- zezwolenie na przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

Trwały zarząd-wygaśnięcie prawa trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości.

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL, wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców.

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych, udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym, wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych.

Udostępnianie rejestru wyborców.

Udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe.

Udzielenie zgody na używanie wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie gminy Olecko.

Ustanawianie służebności gruntowych.

Ustawienie reklamy na terenach gminnych.

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Użyczanie nieruchomości.


W


Wnoszenie nieruchomości gruntowych jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek.

Warunki zabudowy.

Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Wpisanie do rejestru wyborców.

Wskazanie miejsca na cmentarzu komunalnym do pochówku.

Wycinka drzew i krzewów.

Wycinka drzew i krzewów- osoby fizyczne.

Wydawanie zaświadczeń o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

Wydzierżawienie nieruchomości

Wykreślenie z księgi wieczystej nieruchomości hipoteki ustawowej, ustanowionej na rzecz gminy Olecko z tytułu sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego lub gruntu na własność.

Wymeldowanie.

Wynajem lokali użytkowych.

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu i studium.

Wydanie dowodu osobistego.

Wydawanie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych gminy Olecko.

Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.

Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego.

Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego.


Z


Zameldowanie na pobyt stały.

Zameldowanie na pobyt czasowy.

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców.

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców.

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Polski oraz powrotu z wyjazdu trwającego dłużej niż 6 miesięcy.


Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych


Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego


Zgromadzenie publiczne

Zbiórki publiczne

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zbycie nieruchomości na stworzenie działki budowlanej.

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami

Zajęcie pasa drogowego

Zawarcie i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno - prawnym.

Zamiana nieruchomości.

Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości.

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC i jego rejestracja.

Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej.

Zmiany stanu wód na gruntach.
Data wprowadzenia: 2012-06-06 1320
Data upublicznienia:
Art. czytany: 26337 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Alicja Mieszuk
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
A - H
J - N
O -
P -
R - Ś
T - U
W -
Z -
Ostat. 10 wiadomości:

» Sprawy załatwiane przez Urząd Miejski w Olecku
System BIP Inet