A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Olecko na podstawie przyjętej rzez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2031
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
» Budowa gazociągu n.c. z rur PE o średnicy dn 110mm i przyłącza gazu n.c. do budynku mieszkalnego przy ul. Orzeszkowej dz. nr ewid. 842, 886, 887 w m. Olecko
» Przetarg nieograniczony na olej opałowy i paliwa
» Protokół Nr BRM.0002.13.2020 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 18 grudnia 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
Ilość wiadomości z działu 'Rada Miejska': 7
Informacja o terminie sesji

W dniu 29 stycznia 2021 r. (piątek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się sesja Rady Miejskiej w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Uwagi i wnioski Sołtysów, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
3. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Olecku na rok 2021,
b) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2021,
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Parkowej,
d) nadania medalu „Zasłużony dla Olecka”,
e) przekazania petycji według właściwości (z dnia 14 grudnia 2020 r.),
f) przekazania petycji według właściwości (z dnia 20 grudnia 2020 r.),
g) przekazania petycji według właściwości (z dnia 28 grudnia 2020 r.),
h) zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Kijewie,
i) zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Gąskach,
j) zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich,
k) zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Judzikach,
l) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących
w drugim etapie procesu rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Olecko, przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania kryteriów,
m) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów,
n) wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń gospodarczych,
o) zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości,
p) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2021 rok,
r) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2021-2031.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
6. Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie między sesjami.
7. Zbadanie sprawy zwolnienia byłej Pani Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku oraz prowadzonych działań kontrolnych przez pracowników MOPS w Olecku w stosunku do opiekunek zatrudnionych w konsorcjum firm, dotyczących świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – referat Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.
8. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej w Olecku za 2020 rok.
9. Oświadczenia i wystąpienia radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/ - / Alicja Stefanowska


Data wprowadzenia: 2021-01-19 1504
Data upublicznienia:
Art. czytany: 146 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Adameit
Rada Miejska w Olecku

Rada Miejska w Olecku

Rada Miejska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. W skład Rady Miejskiej w Olecku wchodzi 21 radnych.
Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Komisje są organami Rady i jej podlegają.
Rada Miejska obraduje na sesjach, które są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.


Data wprowadzenia: 2003-07-23 1246
Data upublicznienia:
Art. czytany: 119900 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Alicja Mieszuk
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2020 rok
2020-01-10 1313
Plany pracy Rady Miejskiej oraz poszczególnych komisji dostępne w załąc...
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2019 rok
2019-06-07 0824
Plany pracy Rady Miejskiej oraz poszczególnych komisji dostępne w załąc...
Pozostałe wiadomości:
» Obsługa Rady Miejskiej
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2018 rok
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2017 rok
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wykaz radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Projekty uchwał i stanowisk
Rezolucje, stanowiska i opinie Rady Miejskiej
Protokoły z sesji RM
Materiały sesyjne (kadencja 2018-2023)
Protokoły z posiedzeń komisji RM
Wnioski, interpelacje, oświadczenia i stanowiska radnych
Informacje radnych
Dyżury i spotkania radnych
Sprawy wniesione do Rady Miejskiej
Podkat. Archiwalne:
Statut gminy Olecko
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacja o terminie sesji
» Rada Miejska w Olecku
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2020 rok
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2019 rok
» Obsługa Rady Miejskiej
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2018 rok
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2017 rok
System BIP Inet