Informacja

2007-09-26 0804
Art. czytany: 8782 razy

I n f o r m a c j a

Wyborcy czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy) oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w terminie do dnia 11 października 2007 roku.

Wyborcy niepełnosprawni zamieszkujący na terenie gminy mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych w terminie do dnia 11 października 2007 roku.

Wnioski przyjmowane są w budynku Urzędu Miejskiego Plac Wolności 2 w pokoju Nr 13 w godzinach pracy Urzędu.