Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

2007-06-20 0830
Art. czytany: 21266 razy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1)
z dnia 18 stycznia 2007 r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

(Dz. U. Nr 10, poz. 68)

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności:
a) strukturę strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej,
b) standardy struktury stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej;
2) zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej;
3) wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.