Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/331/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 2 marca 2006 r. w sprawiepodjęcia realizacji zadania we współpracy z innymi samorządami terytorialnymi...

2006-12-06 1424
Art. czytany: 1655 razy

Uchwała Nr……....
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia …………………………..2006 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/331/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie
podjęcia realizacji zadania we współpracy z innymi samorządami terytorialnymi oraz zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem EGO – Kraina Bociana.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 9 i 10, art. 9 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XLIII/331/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 02 marca 2006r w sprawie podjęcia realizacji zadania we współpracy z innymi samorządami terytorialnymi oraz zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem EGO – Kraina Bociana.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak