Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025

2023-01-20 1219
Art. czytany: 1527 razy

Od 27 stycznia 2023 r. do 9 lutego 2023 r. trwać będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zbierania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy poprzez formularz konsultacyjny (formularz w załączeniu).
Ważne, aby opinie i uwagi wyrażone poprzez formularz konsultacyjny były podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji oraz zawierały dane teleadresowe organizacji. Formularze niezawierające tych danych lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w procesie konsultowania dokumentu.
Wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny należy przekazać w jednej z wybranych form:
1. przesłać skan formularza za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem platformy elektronicznej eUrzędu lub platformy ePUAP,
2. przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko
3. złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko (Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 3).
Projekt zamieszczono na stronie internetowej www.olecko.pl w zakładce: konsultacje społeczne, organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olecku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.