Informacja o terminie sesji

2021-09-20 1501
Art. czytany: 441 razy

W dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Wręczenie medalu „Zasłużony dla Olecka”.
3. Uwagi i wnioski Sołtysów, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
4. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku,
c) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2021,
d) przyjęcia do realizacji zadania publicznego dotyczącego organizowania nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Gołdap,
e) zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olecko do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii,
f) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko,
g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Możne oraz terenu Dworku Mazurskiego,
h) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty,
i) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Olecko,
j) wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku,
k) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowej (4930N), ul. Wiśniowej (4972N), ul. Kolejowej (4926N)”,
l) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2021 rok,
m) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2021-2032.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
7. Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie między sesjami.
8. Podsumowanie sezonu letniego – referat Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa.
9. Oświadczenia i wystąpienia radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/ - / Alicja Stefanowska