Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Lesk i Olecko - teren położony pomiędzy ul. Kościuszki a linią kolejową

2021-03-05 1200
Art. czytany: 1448 razy

BURMISTRZ OLECKA
Olecko, 5 marca 2021 r.
PGN.6721.2.8.2019

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OLECKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Lesk i Olecko - teren położony pomiędzy ul. Kościuszki a linią kolejową

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały nr ORN.0007.8.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 stycznia 2019 r.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Lesk i Olecko - teren położony pomiędzy ul. Kościuszki a linią kolejową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 marca 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r., w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko.
Wyłożone dokumenty będą dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Olecku pod adresem http://bip.um.olecko.pl/ w menu: Aktualności.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 22 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Olecku przy Pl. Wolności 3, 19-400 Olecko, w sali konferencyjnej nr 32 (III p.) o godz. 14.00. Dyskusja publiczna odbędzie się zgodnie z obowiązującym rygorem sanitarnym.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Olecka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Olecka.