Budowa doziemnej sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV ze złączem kablowym nN-0,4kV na terenie obrębu ewidencyjnego Oszewo, gm. Oleckol

2019-09-10 1432
Art. czytany: 411 razy

Obwieszczenie Burmistrza Olecka

Olecko, 10 września 2019r.

BURMISTRZ OLECKA


BI.6733.12.2019


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz
art. 49 K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A.,
ul. Garbarska 21A, 20—340 Lublin, działającej przez pełnomocnika Pana Rafała Drobota występujący w obrocie gospodarczym pod nazwą Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ELEKTRON s.c. Jan Drobot, Robert Drobot, Rafał Drobot, ul. Odległa 3B, 15-159 Białystok, została wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie doziemnej sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV ze złączem kablowym nN-0,4kV na terenie działek ewid. nr 98/2, 106, 109/2, 97, 96/7, 107, 95/11, 409/1, 409/3, 409/2 obręb ewidencyjny Olszewo, gmina Olecko.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Olecka. Po tym terminie w/w decyzja podlega wykonaniu.