Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1-u położonego w budynku przy ul. Kościuszki 12 w Olecku

2019-06-26 1309
Art. czytany: 268 razy

RG.6840.7.2018
O G Ł O S Z E N I E O R O K O W A N I A C H
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), po przetargach przeprowadzonych w dniach 4 września 2018 r., 18 grudnia 2018 r., 5 marca 2019 r. i 21 maja 2019 r.

BURMISTRZ OLECKA
zaprasza do składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 46,60 m² położonego w budynku przy ul. Kościuszki 12 w Olecku, na działce oznaczonej nr geod. 737/2 o pow. 367 m² wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr OL1C/00002687/4.


OPIS NIERUCHOMOŚCI
Lokal użytkowy nr 1-u – położony jest na poziomie piwnicy w budynku wielolokalowym składający się z jednego pomieszczenia użytkowego o powierzchni użytkowej 46,60 m² wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 17/367 części.

Przedmiotem rokowań jest łączna cena lokalu i udziału w nieruchomości wspólnej w kwocie:
cena wywoławcza - 5 816,00 zł
(w tym cena lokalu – 4 726,73 zł i cena udziału w nieruchomości wspólnej – 1 089,27 zł)


Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do opłacenia kosztów dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 468,20 zł.
Zaliczki, w tym na fundusz remontowy, wpłacone przez Gminę Olecko do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowego lokalu, wynikające z dotychczasowego udziału w nieruchomości wspólnej, pozostają własnością Gminy Olecko i podlegają rozliczeniu ze Wspólnotą Mieszkaniową.


Lokal zostanie udostępniony do obejrzenia w dniu 9 lipca 2019 r. w godz. od 10.00 do 10.15.

Forma nabycia:
Lokal będzie sprzedany na własność za cenę ustaloną w rokowaniach, płatną jednorazowo lub w ratach. W przypadku rozłożenia ceny na raty niezapłacona należność stanowić będzie wierzytelność Gminy zabezpieczoną hipoteką i podlegać będzie oprocentowaniu w wysokości 10%. Na dzień zawarcia notarialnej umowy sprzedaży winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą oraz kwotą kosztów dokumentacji. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży ustalony zostanie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę.

Warunkiem złożenia zgłoszenia udziału w rokowaniach jest wniesienie gotówką zaliczki w wysokości 600,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w PK0 BP S. A Oddz. w Olecku nr 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2019 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko, tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy.
W tytule wpłaty należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko, adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oznaczenie nieruchomości,
4) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
5) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
6) dowód wpłaty zaliczki, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem w dowodzie wpłaty obojga małżonków,
7) oświadczenie o zobowiązaniu pokrycia kosztów dokumentacji.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku nieobecności małżonka – upoważnienia do udziału w rokowaniach), natomiast osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot.
Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Rokowania – lokal nr 1-u w budynku przy ul. Kościuszki 12 w Olecku” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, pokój nr 12 – najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00.


Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 6 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, sala nr 32.

Burmistrzowi Olecka przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku nieustalenia nabywcy, zwrot zaliczki nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia rokowań na konto wskazane przez uczestnika rokowań. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, od zawarcia umowy notarialnej. Informacje dotyczące rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku - pokój nr 21, tel. (87) 520 26 33.
Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej Urzędu - www.um.olecko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umolecko.bip.doc.pl.

Olecko, dnia 26 czerwca 2019 r.