Informacja z dokonania rozeznania rynku i wyboru usługodawcy -Nadzór inwestorski Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście

2019-06-24 1426
Art. czytany: 351 razy

Informacja z dokonania rozeznania rynku i wyboru usługodawcy -Nadzór inwestorski Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście

BI.7013.140.36.2015 Olecko, dnia 24 czerwca 2019 r.
Notatka służbowa
sporządzona na okoliczność dokonania rozeznania rynku i wyboru wykonawcy na dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości do 30 000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia: „Kompleksowy nadzór nad realizacją zadnia: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku.
2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: do 20 maja 2020 r.
3. W dniu 6 czerwca 2019 r. dokonano rozeznania rynku w formie:
1) Zapytania w formie telefonicznej
2) Sondażu internetowego – upubliczniono: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl; www.umolecko.bip.doc.pl
3) Zapytania w formie pisemnej.
4. Zebrano informacje od następujących wykonawców:
L.p. Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena netto w zł. Oferowana cena brutto w zł. Uwagi / data złożenia propozycji cenowej / propozycja cenowa spełnia /nie spełnia wymogów formalnych
1. EUROENERGIA
ul. Kilińskiego 2
16-400 Suwałki - 60 000,00 21.06.2019 (1157)
Oferta spełnia wymogi formalne.
2. PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWO-BUDOWLANE „Inspec” Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 6, 10-118 Olsztyn 53 000,00 65 190,00 24.06.2019 (722)
Oferta spełnia wymogi formalne.
3. PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE, Wiktor Werstak ul. Paderewskiego 4,
19-400 Olecko - 48 000,00 24.06.2019 (856)
Oferta spełnia wymogi formalne.
4. BUDOWNICTWO
Leszek Paukszt, ul. Gołdapska 22, 19-400 Olecko - 66 000,00 24.06.2019 (908)
Oferta spełnia wymogi formalne.
5. Ekoprojekt
Jacek Jakóbik, Żółwin,ul. Nadarzyńska 134
05-807 Podkowa Leśna 74 796,75 92 000,00 24.06.2019 (943)

Oferta spełnia wymogi formalne.
5. Wybrano wykonawcę:
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE, Wiktor Werstak , ul.Paderewskiego 4, 19-400 Olecko.
6. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta najkorzystniejsza w kryterium oceny zapytań ofertowych tj. ceny.
7. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020,
OP 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, D. 5.3 Ochrona
różnorodności biologicznej.
8. Notatkę sporządził: Andrzej Ostrowski
(imię i nazwisko pracownika przeprowadzającego rozpoznanie rynku)
Zatwierdzam do realizacji:

BURMISTRZ OLECKA

(podpis Burmistrza)