Budowa gazociągu niskiego ciśnienia i przyłączy gazu niskiego ciśnienia w Alei Zwycięstwa w Olecku realizowana jako przebudowa istniejącego gazociągu i istniejących przyłączy

2018-07-10 0822
Art. czytany: 678 razy

Obwieszczenie Burmistrza Olecka

Olecko, 10 lipca 2018r.

BURMISTRZ OLECKA

BI.6733.14.2018


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz
art. 49 K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa działającej przez pełnomocnika Pana Eugeniusza Worobieja, reprezentującego firmę NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o., ul. Erwina Kruka 39, 10-542 Olsztyn, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia i przyłączy gazu niskiego ciśnienia
w Alei Zwycięstwa w Olecku realizowana jako przebudowa istniejącego gazociągu i istniejących przyłączy na terenie działek ewid. nr 714/3, 1555/1, 1556/6, 1557/4, 719, 720, 721, 722/3, 722/2, 718/12, 718/11, 718/21, 723, 714/2, 756/3, 755/2, 755/1, 1268, 800/1, obręb ewid. Olecko 2..
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Olecka. Po tym terminie w/w decyzja podlega wykonaniu.