Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Olecko 2017

2018-01-11 1327
Art. czytany: 1073 razy

Raport ma na celu przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w drugiej połowie 2017 roku, obejmujących podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków, uzależnieniem od hazardu, przemocą w rodzinie oraz w środowisku szkolnym, cyberprzemocą, a także postawami społecznymi wobec tychże zjawisk.
Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze anonimowych badań ankietowych przeprowadzonych w gminie Olecko wśród trzech grup reprezentujących trzy lokalne środowiska:
1) dorośli mieszkańcy
2) dzieci i młodzież szkolna
3) sprzedawcy i właściciele punktów sprzedaży alkoholu.
Dane pochodzące z badań ankietowych uzupełniono o dane na temat funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego.