OBWIESZCZENIE STAROSTY OLECKIEGO

2018-01-09 1354
Art. czytany: 810 razy

Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km oraz odcinka drogi gminnej 141038N od km 0+000 do km 0+286 w miejscowości Możne, gm. Olecko”

OBWIESZCZENIE
STAROSTY OLECKIEGO
z dnia 09 stycznia 2018 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) oraz zgodnie
z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257)
zawiadamiam
iż na wniosek z dnia 19-12-2017 r. Gminy Olecko, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji:
„Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km oraz odcinka drogi gminnej 141038N od km 0+000
do km 0+286 w miejscowości Możne, gm. Olecko”

Ww. inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości lub ich części, w związku z czym sporządzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel. Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.

Obręb Możne, gm. Olecko, pow. Olecki:
24/5 (24/7; 24/6); 51; 93; 200; 11; 80; 1/7 (1/17; 1/16; 1/18); 22/4 (22/14; 22/13); 23/3 (23/8; 23/7); 27 (27/2; 27/3; 27/1); 33/2 (33/6; 33/5); 33/1 (33/4; 33/3); 34/3 (34/7; 34/6); 34/5 (34/11; 34/10); 34/4 (34/9; 34/8); 35/2 (35/6; 35/5); 35/1 (35/4; 35/3); 36 (36/2; 36/1); 37 (37/2; 37/1); 38 (38/2; 38/1); 39 (39/2; 39/1); 40 (40/2; 40/1); 41/1 (41/4; 41/3); 41/2 (41/6; 41/5); 42 (42/2; 42/1); 81/4 (81/8; 81/7); 81/2 (81/6; 81/5); 203/7 (203/12; 203/11); 203/8 (203/14; 203/13); 1/14 (1/24; 1/23); 1/15 (1/26; 1/27; 1/25); 1/12 (1/20; 1/19); 1/13 (1/22; 1/21); 3/8 (3/30; 3/29); 6/1 (6/7; 6/6); 7/1 (7/12; 7/11); 8/2 (8/6; 8/5); 8/1 (8/4; 8/3); 9/6 (9/12; 9/11); 9/3 (9/8; 9/7); 9/4 (9/10; 9/9); 10 (10/2; 10/1); 12/3 (12/7; 12/6); 12/4 (12/9; 12/8); 12/5 (12/11; 12/10); 13/2 (13/4; 13/3); 201 (201/2; 201/1).
Czasowe zajęcie terenu:
- obręb Możne, gm. Olecko: 15; 199/3; 199/4.

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;
w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale; tłustym drukiem zaznaczono części nieruchomości objęte przedmiotowymi liniami rozgraniczającymi.
Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana
z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Olecku ul. Kolejowa 32, Wydział Architektury i Budownictwa, pok. 37 (tel. 87 520 22 94 nr wewn. 48 i 49), w godzinach pracy urzędu pn.-pt. 730 - 1530.
W toku postępowania strony postępowania mogą składać ewentualne uwagi.
Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Starosta Olecki