Przypomnienie o obowiązku składania oświadczeń o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych

2017-12-18 1419
Art. czytany: 799 razy

Urząd Miejski w Olecku przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku:
• złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w prowadzonym punkcie sprzedaży w 2017 roku.
• wniesienia I raty opłaty za 2018 rok za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty opłaty upływa z dniem 31 stycznia 2018 r.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy:
Urząd Miejski Olecko
nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117


- z podaniem nr zezwolenia/zezwoleń i adresu punktu sprzedaży.

Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Działalności Gospodarczej ( pokój nr 2, tel. 87 520 49 56) udziela wszelkich informacji i wyjaśnień oraz dysponuje drukami oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Druki umieszczone są także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olecku.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa wyżej, wynikają z art.111 ust. 4 i 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)