Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na nieruchomości dz. nr ewid 58/1 położonej w Babkach Gąseckich, obręb ewid. Babki Gąseckie, gm. Olecko

2017-08-16 0823
Art. czytany: 974 razy

Obwieszczenie Burmistrza Olecka

Olecko, 16 sierpnia 2017r.

BURMISTRZ OLECKA


BI.6733.19.2017


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 49 K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek P4 sp.z o.o., ul.Taśmowa 7, 02-677 Warszawa działającej przez pełnomocnika Panią Annę Warżałę, zam. ul.Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na nieruchomości dz. nr ewid 58/1 położonej
w Babkach Gąseckich, obręb ewid. Babki Gąseckie, gm. Olecko– zgodnie
z wnioskiem z dnia 22.05.2017 (data wpływu: 30.05.2017r.) oraz pismem zmieniającym wniosek z dnia 7.06.2017r.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Olecka. Po tym terminie w/w decyzja podlega wykonaniu.