A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.9.2019 XIII Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 30 sierpnia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» Ogłoszenie o zamówieniu nr 612060-N-2019 z 2019-10-18 r. Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku etap II.
» Wyjaśnienie SIWZ - Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Gąski-Świdry Nr 141019N i odcinka dogi Świdry -Dzięgiele Nr 141048 N, Gmina Olecko.
» Monika Błaszak
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0012.2.8.2019 posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 28 sierpnia 2019 roku.
 • Wydziały Urzędu Miejskiego
 • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (archiwum)
 • Pilotażowy Program "Uczeń na Wsi" (archiwum)
 • Pilotażowy Program 'Uczeń na Wsi'

  Pilotażowy program „Uczeń na Wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”


  Informuję, że Gmina Olecko przystąpiła do realizacji pilotażowego programu
  „Uczeń na Wsi”, którego celem jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych na terenie wiejskim lub w mieście do 5 tys. mieszkańców.

  O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się uczeń niepełnosprawny:
  1) posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania niepełnosprawności,
  2) pobierający naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej
  (z wyłączeniem szkoły policealnej),
  3) zamieszkujący teren wiejski na obszarze Gminy Olecko,
  4) w którego rodzinie średni miesięczny dochód brutto w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek (rok kalendarzowy 2008) nie przekracza
  1 531,20 zł na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

  Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów nauki składa rodzic lub prawny opiekun, jeżeli uczeń nie ukończył 18 lat lub zainteresowany uczeń, jeżeli ma ukończone 18 lat.
  O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba będąca
  w przeszłości stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

  Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:
  I Przedmioty ułatwiające lub umożliwiające naukę:
  - podręczniki, słowniki, encyklopedie, książki do nauki języka obcego, lektury szkolne
  (zgodnych z kanonem lektur szkolnych opracowanych przez MEN);
  - artykuły szkolne (np. zeszyty, bruliony, bloki, dzienniczki ucznia, akcesoria plastyczne,
  kredki, kleje, teczki, segregatory, okładki, wycinanki, malowanki, brystole, bibuły, plasteliny,
  gumki, temperówki, naklejki, linijki, nożyczki, itp.);
  - artykuły piśmienne (np. atramenty, tusze - w tym do drukarki, papier do drukarki, mazaki,
  markery, długopisy, pióra, korektory, ołówki, itp.);
  - tornister szkolny, plecak, piórnik;
  - kostium gimnastyczny, dres sportowy, buty sportowe (max. 2 komplety/pary na rok szkolny)
  – z wyłączeniem zakupu odzieży i obuwia;
  - strój roboczy na praktyki zawodu;
  - przedmioty i przybory niezbędne do praktycznej nauki zawodu;
  - komputerowe programy edukacyjne, pakiet programów MS Office, multimedialne kursy
  językowe, kasety wideo, płyty DVD, itp.;
  - pomoce i przedmioty edukacyjno-terapeutyczne;
  - edukacyjne gry planszowe;
  - sprzęt sportowy wyłącznie w sytuacji, gdy jest niezbędny do uczestnictwa w zajęciach
  sportowych organizowanych w szkole lub, gdy uczeń uczestniczy w sekcjach sportowych, np.
  rower, gdy uczeń uczestniczy, np. w sekcji kolarskiej;
  - instrumenty muzyczne w sytuacji, gdy uczeń pobiera naukę gry na tym instrumencie;
  - biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko - z wyłączeniem wydatków na meble, regały
  i półki;
  - magnetofon, Video, DVD – wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach - racjonalne uzasadnienie
  podpisane przez wychowawcę/pedagoga.
  Uwaga! W ramach tej kategorii nie można uznać wydatków, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON w ramach art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. na sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

  II Uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej:
  - zajęcia terapeutyczne;
  - gimnastyka korekcyjna (zajęcia korekcyjne);
  - kółka zainteresowań;
  - zajęcia w szkole muzycznej, ognisku plastycznym, itp.;
  - basen i odpłatne zajęcia na basenie, np. nauka pływania, itp.;
  - siłownia, fitness, gimnastyka, itp.;
  - jazda konna, w tym hippoterapia;
  - zajęcia w sekcji komputerowej, fotograficznej, teatralnej, sportowej, itp.;
  - obozy, kolonie, zimowiska.
  Uwaga! Koszt uczestnictwa w zajęciach może obejmować również koszty dojazdów na zajęcia
  i powrotu z zajęć do miejsca zamieszkania a także inne uzasadnione koszty bezpośrednio związane z uczestnictwem w zajęciach.
  Uwaga! W ramach tej kategorii nie można uznać kosztów wizyt lekarskich oraz kosztów turnusów rehabilitacyjnych.

  III Dostęp do Internetu:
  - instalacja;
  - abonament za Internet.

  IV Kursy doszkalające w zakresie programu nauczania:
  - kursy językowe;
  - kursy komputerowe;
  - prawo jazdy, w przypadku ucznia pobierającego naukę w szkole samochodowej;
  - kursy naukowo-poznawcze;
  - korepetycje;
  - zajęcia z logopedą.

  V Wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych:
  - wycieczki szkolne (rajdy), itp.;
  - zielona/biała szkoła;
  - wyjazdy w ramach praktyk szkolnych;
  - wyjście do kina, teatru, muzeum, itp.;
  - wyjazdy w ramach olimpiad szkolnych.

  VI W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych za kwalifikowalne w ramach programu uznaje się
  dodatkowo wydatki: :
  - opłata za naukę (czesne);
  - zakwaterowanie (dotyczy uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania) - w ramach tej
  kategorii można również uznać koszt wyżywienie;
  - dojazdy do szkoły.

  Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:
  1) w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum - kwoty 2 000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
  2) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego - kwoty 3 000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
  3) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) - kwoty 4 000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

  Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki pobrać można w pokoju nr 03 w Urzędzie Miejskim w Olecku lub ze strony www.bip.um.olecko.pl w zakładce „druki do pobrania” lub ze strony www.pfron.org.pl.
  Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie kosztów nauki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3,
  pok. nr 03.

  Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
  1) kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia wydanego przez zespół ds. orzekania niepełnosprawności,
  2) oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie, wraz z dowodami potwierdzającymi wysokość uzyskanych dochodów wskazanych w oświadczeniu,
  3) zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,
  4) kserokopię aktu urodzenia ucznia (dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego ucznia),
  5) kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym (dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia),
  6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza wniosku o dofinansowanie.

  Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie przyjmuje się datę jego wpłynięcia, a w przypadku wniosku o dofinansowanie składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

  Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie wszelkie informacje o zmianach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanej pomocy finansowej.

  Podanie informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek o dofinansowanie z dalszego rozpatrywania.

  Przekazanie środków dla Wnioskodawców na dofinansowanie kosztów nauki nastąpi po otrzymaniu z PFRON środków finansowych i podpisaniu umowy z Wnioskodawcą.

  Rozliczenie przyznanego dofinansowania nastąpi po dostarczeniu przez Wnioskodawcę do Gminy oryginałów dokumentów (do wglądu) potwierdzających wysokość poniesionych kosztów, które zostaną przez Gminę opatrzone klauzulą „Płatne ze środków PFRON w ramach umowy nr … z dnia … w wysokości … zł”. Faktury VAT za zakupione towary lub usługi, a w przypadku gdy nie jest możliwe wystawienie faktury VAT innych dokumentów wraz z dowodami zapłaty powinny być wystawione na Wnioskodawcę lub ucznia niepełnosprawnego. Przedstawione przez Wnioskodawcę dokumenty rozliczeniowe muszą być wystawione w czasie trwania zajęć szkolnych w ciągu roku szkolnego objętego dofinansowaniem,
  tj. od 1 września 2009 r. do 18 czerwca 2010 r.
  W uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem w ramach programu mogą być objęte koszty poniesione przez Wnioskodawcę w czasie przerwy wakacyjnej poprzedzającej złożenie wniosku
  o dofinansowanie.


  Uwaga ! Wraz ze złożeniem końcowych dokumentów rozliczeniowych z przyznanego
  dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia ze
  szkoły o kontynuowania nauki w okresie objętym dofinansowaniem.
  Osoba odpowiedzialna za realizację programu:
  Katarzyna Dąbrowska
  pokój nr 03 (parter)
  tel. (087) 520 16 03

  Kierownik
  Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
  Elżbieta Rękawek


  Data wprowadzenia: 2008-08-29 1444
  Data upublicznienia: 2013-03-20
  Zatwierdził: Anna Mitin
  Art. czytany: 2050 razy

  » 1 - Informacja dla wnioskodawców - rozmiar: 92160 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 2- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - rozmiar: 25600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 3 - Oświadczenie o dochodach - rozmiar: 61952 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 4 - Wniosek o dofinansowanie - rozmiar: 929280 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 5 - Wzór umowy o dofinansowanie - rozmiar: 84992 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Mitin
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet