A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
» OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Na „Pomieszczenia pokoju masażu
» P r o t o k ó ł Nr BRM.0012.6.1.2020 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 24 stycznia 2020 roku.
» Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - IV kw.
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonej w Olecku na zapleczu ul. Rzeźnickiej

  nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

  RG.6840.16.2019
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ) po przetargu przeprowadzonym w dniu 5 listopada 2019 r.

  BURMISTRZ OLECKA
  ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, położonej w Olecku na zapleczu ul. Rzeźnickiej. Księga wieczysta KW OL1C/00008980/0.

  Nieruchomość oznaczona nr geod. 725/6 o powierzchni 0,1268 ha
  cena wywoławcza netto 209 600,00 zł

  wadium - 20 000,00 zł
  postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny
  wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT - 23 %.

  Nieruchomość położona jest w śródmiejskiej strefie miasta, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy o funkcji: mieszkalnej, mieszkalno-usługowej i usługowej, na zapleczu ulic Rzeźnickiej i Nocznickiego. Usytuowana jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Olecko, wpisanego do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, znak: nr Kult.V-2b/71/32-56 z dnia 8 listopada 1956 r. Warunki zabudowy ustalone zostały decyzją nr BI.6730.71.2015 Burmistrza Olecka z dnia 7 października 2016 r.
  Ustalenia dotyczące warunków i wymagań dotyczących ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zabudowa maksymalnie do 3 kondygnacji nadziemnych z ostatnią kondygnacją ukrytą w dachu i wysokości od poziomu terenu do kalenicy dachu maks. do 12 m.
  Na nieruchomości rosną drzewa i krzewy, których usunięcie może nastąpić na wniosek nabywcy, na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody.

  Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej - ulicy Rzeźnickiej przez działkę oznaczoną nr geod. 725/7 o powierzchni 0,0305 ha, przeznaczoną na wewnętrzną drogę dojazdową, z której odbywa się wjazd do szeregu garaży stanowiących własność osób fizycznych.
  Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej nr geod. 725/6 ustanowiona zostanie nieograniczona w czasie odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr geod. 725/7. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej nie podlega licytacji i stanowi kwotę 5 154,60 zł + 23% podatku VAT, którą nabywca zobowiązany będzie wpłacić z ceną nieruchomości osiągniętą w przetargu. Infrastrukturę drogową, potrzebną do skomunikowania nieruchomości z drogą publiczną – ulicą Rzeźnicką, nabywca wykona własnym staraniem i na własny koszt.
  W ulicy Rzeźnickiej znajdują się wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej. Niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania obiektu nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt, na warunkach właścicieli lub administratorów tych urządzeń.

  Warunki fizyczne nieruchomości mogą być niekorzystne z uwagi na sąsiedztwo z rzeką Lega, obszar nieruchomości porośnięty jest krzewami i drzewami samosiewkami. Na terenie nie były wykonywane badania geotechniczne. Posadowienie nowego obiektu winno być zaprojektowane na podstawie aktualnych badań geotechnicznych gruntu, wykonanych we własnym zakresie nabywcy. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Wszelkie nakłady zwiększające koszty budowy ponosić będzie nabywca.

  Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do opłacenia kosztów dokumentacji związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. 1284,87 zł plus ewentualne koszty okazania granic.

  F O R M A N A B Y C I A G R U N T U - na własność : za cenę osiągniętą w przetargu brutto płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą brutto, kwotą wynagrodzenia z tytułu służebności gruntowej oraz kwotą kosztów dokumentacji. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę.

  Wadium należy wpłacać na konto Urzędu w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 20 lutego 2020 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko.

  W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.

  Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  - w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości, w przypadku nieobecności współmałżonka stosownego upoważnienia do udziału w przetargu,
  - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

  Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, sala nr 32.

  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku (pokój nr 21, tel. 875202633).
  Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. urzędu, stronie internetowej urzędu www.um.olecko.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umolecko.bip.doc.pl.

  Olecko, dnia 17 stycznia 2020 r.


  Data wprowadzenia: 2020-01-21 1524
  Data upublicznienia: 2020-01-21
  Art. czytany: 146 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Maria Wiktorzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet