A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
» Projekt uchwały w sprawie sposobu ustalania cen i opłat oraz zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku
 • Zamówienia publiczne
 • Roboty budowlane
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 589070-N-2019: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku z podziałem na części.

  Ogłoszenie o zamówieniu nr 589070-N-2019: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku z podziałem na części.  Ogłoszenie nr 589070-N-2019 z dnia 2019-08-23 r.
  Gmina Olecko: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku z podziałem na części: I część zamówienia – roboty elektryczne II część zamówienia – teren zielony TBS, III część zamówienia – nabrzeże rzeki – rozlewisko, obiekty inżynierskie, IV część zamówienia – nabrzeże rzeki – ciągi komunikacyjne.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Tak
  Nazwa projektu lub programu
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego. OP 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, D 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.
  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
  Nie
  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
  Nie
  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
  Nie
  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
  Nie
  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  Nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olecko, krajowy numer identyfikacyjny 79067127700000, ul. Plac Wolności 3 , 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 520 21 68, , e-mail um@um.olecko.pl, , faks 87 520 25 58.
  Adres strony internetowej (URL): umolecko.bip.doc.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
  Nie
  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Tak
  umolecko.bip.doc.pl
  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie
  Nie
  adres
  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  operator pocztowy. osobiście
  Adres:
  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku z podziałem na części: I część zamówienia – roboty elektryczne II część zamówienia – teren zielony TBS, III część zamówienia – nabrzeże rzeki – rozlewisko, obiekty inżynierskie, IV część zamówienia – nabrzeże rzeki – ciągi komunikacyjne.
  Numer referencyjny: BI.271.3.22.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
  Nie
  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:
  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: OPIS I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – ROBOTY ELEKTRYCZNE 1) oświetlenie terenu zielonego TBS: słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetlenia zewnętrznego typu LED – 10 szt., oświetlenie terenowe – 49 kpl. 2) monitoring – kamery zewnętrzne z urządzeniami – 4 szt. 3) oświetlenie nabrzeża - Linia kablowa oświetleniowa nN dł. 1930,0 m, montaż słupów oświetleniowych 93 szt. montaż opraw oświetleniowych 93 szt. OPIS II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – TEREN ZIELONY TBS, MAŁA ARCHITEKTURA 1) ciągi komunikacyjne na zagospodarowywanym terenie działki 727/15: ścieżki (nawierzchnie z kostki betonowej – 1360,7 m2, nawierzchnie z kostki kamiennej „kocie łby” – 172,9 m2), kładki drewniane (tarasy z desek drewnianych na legarach – 164,7 m2) 2) miejsce do wypoczynku o nawierzchni piaszczystej – 286,5 m2, wyposażone w leżaki miejskie – 3 szt. i hamaki – 4 szt. 3) plac do wypoczynku z elementami sensorycznymi - nawierzchnia z kostki betonowej – 182,2 m2, nawierzchnie w ścieżce sensorycznej o gr. 10 cm, z elementami - donica gabionowa o średnicy 245 cm, donica gabionowa o średnicy 270 cm, podwójna tablica z cymbałkami, podwójna tablica do rysowania, bębny; ławka gabionowa. 4) ścieżka zdrowia: nawierzchnia piaszczysta na gruncie rodzimym – 140,6 m2, elementy ścieżki zdrowia – 6 szt. (obracająca beczka, siatka do wspinaczki, ruchomy mostek, przeplotnia potrójna, potrójny zestaw do wspinania, liany) 5) elementy małej infrastruktury(ławki parkowe – 12 szt., leżaki miejskie – 7 szt., kosze na śmieci – 8 szt., kosze na psie odchody – 14 szt., wiaty rowerowe wraz ze stojakami na rowery – 2 szt. po 6 stojaków, 6) zieleń (nasadzenia drzew i krzewów form piennych – 34 szt., nasadzenia drzew i krzewów form naturalnych – 102 szt., łąki parkowe – 0,1749 ha, trawniki – 1,2296 ha) - mała architektura przyrodnicza na trasie ścieżki - 7) tablice informacyjne wzdłuż całego przebiegu ścieżki – 10 szt., 8) hotele dla owadów – 36 szt., 9) budki lęgowe 5 typów – 21 szt., budka półotwarta – 1 szt., budki lęgowe dla kaczek oraz sów – 4 szt. 10) kaczkomaty – 2 szt. OPIS III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – NABRZEŻE RZEKI – ROZLEWISKO OBIEKTY INŻYNIERSKIE 1) budowa zbiornika wodnego (rozlewisko) – o powierzchni – 0,6830 ha, umocnienie skarp i brzegów – 443 m, zagospodarowanie terenów zielonych (trawniki – 0,29 ha) 2) pogłębienie rzeki na łowisko wędkarskie o długości 62 m. 3) ścieżka nad rozlewiskiem (pomosty drewniane na palach i pontonach siatkowo-betonowych, pochylnie) o nawierzchni z desek – 1693,5 m2 4) pomosty wędkarskie – drewniane szt. 8; 5) przewieszenia nad rzeką Lega – pomosty drewniane o powierzchni 421,4 m2, pochylnia o powierzchni 76,98 m² + schody; 6) placyki wypoczynkowe PW1 rozmieszczone przy ścieżce nad rzeką Lega (8 szt.) – – nadwieszane drewniane; 7) lampy solarne drogowe – 132 szt. OPIS IV CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – NABRZEŻE RZEKI – CIĄGI KOMYNIKACYJNE 1) budowa schodów terenowych – nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm – 22,78 m2 2) wykonanie ciągów komunikacyjnych (nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm) – 3 635,99 m2, nawierzchnia z kostki kamiennej – 143,74 m2 wraz elementami umocnień i infrastrukturą towarzyszącą (śmietniki – 31 szt. drogowskazy drewniane – 16 szt. stojaki rowerowe drewniane – 20 szt. tablice informacyjne – 5 szt.); 3) placyki wypoczynkowe PW2 rozmieszczone przy ścieżce nad rzeką Lega (10 szt.) – bez nadwieszeń i PW (przy pomostach wędkarskich); 4) remont istniejącej ścieżki - nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej gr 6 cm – 379,9 m2 nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr 8 cm – 291,8 m2) 5) remont istniejącej kładki nad rzeką Lega o nawierzchni z desek, – 22,43 m2, wymiana barierki kładki przy ul. Partyzantów. 6) zagospodarowanie terenów zielonych (trawniki – 0,46 ha, nasadzenia krzewów – 244 szt.)
  II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
  Dodatkowe kody CPV:
  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach: lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-30
  II.9) Informacje dodatkowe: Termin zakończenia realizacji zamówienia poszczególnych części: Część I – 31 lipca 2020 r. Część II – 31 sierpnia 2020 r. Część III – 31 sierpnia 2020 r. Część IV – 30 października 2020 r.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiajacy nie precyzuje tego warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 500 000 zł. - dotyczy każdej części.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia w zakresie Część I – budowy linii elektroenergetycznych lub oświetleniowych i wartości nie mniejszej niż 500 000 zł na każdym zadaniu. Część II – budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i wartości nie mniejszej niż 600 000 zł na każdym zadaniu. Część III – budowy lub przebudowy obiektów inżynierskich i wartości nie mniejszej niż 1 400 000 zł na każdym zadaniu. Część IV – budowy lub przebudowy dróg ciągów komunikacyjnych i wartości nie mniejszej niż 700 000 zł na każdym zadaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i obsadzenia niżej podanych stanowisk: Część I – kierownik robót elektrycznych oraz archeolog (zgodnie z pozwoleniem Nr 6976/6/2019 z 18.07.2019 r. Warmińsko Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Część II – kierownik budowy w branży drogowej, kierownik robót w branży konstrukcyjno- budowlanej. Część III – kierownik robót w branży mostowej i hydrotechnicznej, oraz archeolog (zgodnie z pozwoleniem Nr 309/2016 z 31.08.2016 r. Warmińsko Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Część IV – kierownik budowy, kierownik robót drogowych, oraz archeolog (zgodnie z pozwoleniem Nr 309/2016 z 31.08.2016 r. Warmińsko Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:
  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie
  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3 składa odpowiednio do podpunkt 3. a) 3. b) 3. c) SIWZ– składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega w uiszczaniu podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane pkt. 4 stosuje się.
  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. [Załącznik Nr 5] 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami [Załącznik Nr 6]
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  1.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów składa dokumenty, o których mowa w pkt. 3 lit. „a” do „c” dotyczące tych podmiotów 2.Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka podmiotów każdy z wykonawców składających ofertę wspólną zobowiązany jest złożyć: a) Komplet dotyczących go dokumentów wymienionych w pkt. 3 lit. „a” do „c” b) Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 24. 4. 5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedłożenia kosztorysu ofertowego (zweryfikowanego z projektem budowlanym przez Wykonawcę) w formie wydruku komputerowego. Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedłożenia wypełnionego Załącznika nr …. do umowy (harmonogram rzeczowo-finansowy, rzeczowy) w formie pliku komputerowego.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
  Tak
  Informacja na temat wadium
  Każda oferta częściowa musi być zabezpieczona wadium o wartości: Część I – 5 000 PLN Część II – 7 000 PLN Część III – 26 000 PLN Część IV – 12 000 PLN
  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:
  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie
  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
  Liczba wykonawców
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
  Umowa ramowa będzie zawarta:
  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
  Informacje dodatkowe:
  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  Informacje dodatkowe:
  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania:
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  Kryteria Znaczenie
  Cena 60,00
  Okres gwarncji 40,00
  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe
  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
  Wstępny harmonogram postępowania:
  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
  Informacje dodatkowe:
  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Informacje dodatkowe:
  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania:
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
  Informacje dodatkowe:
  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 i art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. 2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: a) wprowadzenia robót zamiennych powodujących zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy o zmianę wnioskuje Wykonawca lub Zamawiający; 2) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę, jak również zmiany osób lub podmiotów, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie wpłynie negatywnie na warunki realizacji umowy; 3) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy, pod warunkiem że: a) zaszła konieczność wykonania zamiennych lub dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot zamówienia, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; b) nastąpiła zmiana przepisów powodujacych konieczność wprowadzenia innych rozwiązań niż zakładano w umowie lub załącznikach; c) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; d) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia; e) wystąpiły przerwy w realizacji robót budowlanych, powstałe z przyczyn zależnych od pozostałych Wykonawców lub Zamawiającego, w tym wynikające z konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych w trakcie realizacji umowy, mających wpływ na termin realizacji; f) wystąpiły nieprzewidziane kolizje z urządzeniami znajdującymi się w obszarze prowadzonej inwestycji; g) wystąpiły złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, w szczególności długotrwałe ujemne temperatury zewnętrzne podczas wykonywania robót budowlanych, h) nastąpiły działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; i) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (powódź , trzęsienie ziemi, pożar, itp.), w szczególności zagrażajcego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; j) zmiany są następstwem konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz powodujących konieczność wstrzymania realizacji robót; k) zmiany będące następstwem konieczności wykonania innych robót na tym samym placu budowy uniemożliwiających wykonywanie robót realizowanych w ramach przedmiotowego zamówienia; l) Zamawiający nie ma możliwości przekazania terenu budowy w określonym umową terminie; - nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności; 4) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych w załącznikach do umowy, pod warunkiem że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno użytkowych obiektu i będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności: a) powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia; b) wynikających z aktalizacji rozwiazań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; c) powodujących obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia; 5) zmiany terminów płatności wynagrodzenia, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, 6) zmiana zakresu przedmiotu zamówienia spowodowana koniecznością ograniczenia zakresu przez zamawiającego ze względu na czynniki niezależne od zamawiającego oraz których zamawiający nie mógł przewidzieć. W takim przypadku zakres przewidziany do zrealizowania w ramach przedmiotu umowy może ulec zmniejszeniu o zakres wyłączony lub niemożliwy do wykonania na skutek tej okoliczności. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia ze zmniejszonym zakresem robót i zawarty zostanie aneks do umowy, 7) zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowana następującymi okolicznościami: a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, c) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiałów, urządzeń, rozwiązań technologicznych, w sytuacji gdy przewidywane materiały/urządzenia/rozwiązania groziłyby wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub wprowadzenie materiałów/urządzeń/rozwiązań zamiennych byłoby uzasadnione z punktu widzenia technicznego, użytkowego i ekonomicznego, korzystne dla zamawiającego. W takim przypadku zmiana sposobu spełnienia świadczenia umownego jest dopuszczalna pod warunkiem, że wprowadzenie materiałów/urządzeń/rozwiązań zamiennych nie spowoduje pogorszenia parametrów inwestycji i zapewni utrzymanie standardów jakościowych. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia ze zmienionym sposobem realizacji przedmiotu zamówienia i zawarty aneks do umowy, 3. W przypadku zmian o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3-7 podstawę zmiany umowy stanowić będzie protokół konieczności sporządzony przez Strony. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lub 7 nie wymagają aneksu do umowy i są skuteczne z chwilą zaakceptowania przez projektanta lub inspektora nadzoru. 4. Zamawiający w oparciu o art. 142 ust. 5 pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w następujących okolicznościach i na zasadach: 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie od dnia wejścia w życie nowej stawki tego podatku; 2) w przypadku zmian: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej ustalanych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy. W przypadku zmian, o których mowa w pkt 2, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących pracę: 1) wraz z określeniem części etatu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, lub 2) wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem części etatu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2 lit. b, lub 3) wraz z kwotami wpłat finansowanych przez Wykonawcę do pracowniczych planów kapitałowych przed i po zmianie - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2 lit. c. 5. Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada wniosek Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. 6. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowić bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 7. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3 zd. 2. 8. Zmiany takowe mogą być dokonywane jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy. 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  W przypadku, gdy oferta zawiera dokumenty i informacje stanowiące tajemnicę handlową przedsiębiorstwa, Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzega, informując Zamawiającego w formie pisemnej, że oferta zawiera dokumenty i informacje stanowiące tajemnicę handlową przedsiębiorstwa i w części objętej tajemnicą nie może być udostępniona do wglądu innym Wykonawcom.
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
  W przypadku złożenia pisemnej informacji określonej w pkt. 12 oferta musi składać się: z „części jawnej” zawierającej wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ z wyjątkiem dokumentów i informacji stanowiących tajemnicę handlową przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oraz „części niejawnej” zastrzeżonej przez Wykonawcę, zawierającej dokumenty i informacje stanowiące tajemnicę handlową przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Część jawna i niejawna muszą być wyraźnie wydzielone i umożliwić Zamawiającemu wypięcie części niejawnej w celu udostępnienia części jawnej innym Wykonawcom w myśl zasady określonej w art. 8 Ustawy.
  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-09-09, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Wskazać powody:
  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
  Część nr: 1 Nazwa: ROBOTY ELEKTRYCZNE
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) oświetlenie terenu zielonego TBS: słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetlenia zewnętrznego typu LED – 10 szt., oświetlenie terenowe – 49 kpl. 2) monitoring – kamery zewnętrzne z urządzeniami – 4 szt. 3) oświetlenie nabrzeża - Linia kablowa oświetleniowa nN dł. 1930,0 m, montaż słupów oświetleniowych 93 szt. montaż opraw oświetleniowych 93 szt.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2020-07-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  Kryterium Znaczenie
  Cena 60,00
  Okres gwarancji 40,00
  6) INFORMACJE DODATKOWE:Zgodnie z warunkami ogólnymi SIWZ
  Część nr: 2 Nazwa: TEREN ZIELONY TBS, MAŁA ARCHITEKTURA
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) ciągi komunikacyjne na zagospodarowywanym terenie działki 727/15: ścieżki (nawierzchnie z kostki betonowej – 1360,7 m2, nawierzchnie z kostki kamiennej „kocie łby” – 172,9 m2), kładki drewniane (tarasy z desek drewnianych na legarach – 164,7 m2) 2) miejsce do wypoczynku o nawierzchni piaszczystej – 286,5 m2, wyposażone w leżaki miejskie – 3 szt. i hamaki – 4 szt. 3) plac do wypoczynku z elementami sensorycznymi - nawierzchnia z kostki betonowej – 182,2 m2, nawierzchnie w ścieżce sensorycznej o gr. 10 cm, z elementami - donica gabionowa o średnicy 245 cm, donica gabionowa o średnicy 270 cm, podwójna tablica z cymbałkami, podwójna tablica do rysowania, bębny; ławka gabionowa. 4) ścieżka zdrowia: nawierzchnia piaszczysta na gruncie rodzimym – 140,6 m2, elementy ścieżki zdrowia – 6 szt. (obracająca beczka, siatka do wspinaczki, ruchomy mostek, przeplotnia potrójna, potrójny zestaw do wspinania, liany) 5) elementy małej infrastruktury(ławki parkowe – 12 szt., leżaki miejskie – 7 szt., kosze na śmieci – 8 szt., kosze na psie odchody – 14 szt., wiaty rowerowe wraz ze stojakami na rowery – 2 szt. po 6 stojaków, 6) zieleń (nasadzenia drzew i krzewów form piennych – 34 szt., nasadzenia drzew i krzewów form naturalnych – 102 szt., łąki parkowe – 0,1749 ha, trawniki – 1,2296 ha) - mała architektura przyrodnicza na trasie ścieżki - 7) tablice informacyjne wzdłuż całego przebiegu ścieżki – 10 szt., 8) hotele dla owadów – 36 szt., 9) budki lęgowe 5 typów – 21 szt., budka półotwarta – 1 szt., budki lęgowe dla kaczek oraz sów – 4 szt. 10) kaczkomaty – 2 szt.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9,
  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2020-08-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  Kryterium Znaczenie
  Cena 60,00
  Okres gwarancji 40,00
  6) INFORMACJE DODATKOWE:Zgodnie z warunkami ogólnymi SIWZ
  Część nr: 3 Nazwa: NABRZEŻE RZEKI – ROZLEWISKO OBIEKTY INŻYNIERSKIE
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) budowa zbiornika wodnego (rozlewisko) – o powierzchni – 0,6830 ha, umocnienie skarp i brzegów – 443 m, zagospodarowanie terenów zielonych (trawniki – 0,29 ha) 2) pogłębienie rzeki na łowisko wędkarskie o długości 62 m. 3) ścieżka nad rozlewiskiem (pomosty drewniane na palach i pontonach siatkowo-betonowych, pochylnie) o nawierzchni z desek – 1693,5 m2 4) pomosty wędkarskie – drewniane szt. 8; 5) przewieszenia nad rzeką Lega – pomosty drewniane o powierzchni 421,4 m2, pochylnia o powierzchni 76,98 m² + schody; 6) placyki wypoczynkowe PW1 rozmieszczone przy ścieżce nad rzeką Lega (8 szt.) – – nadwieszane drewniane; 7) lampy solarne drogowe – 132 szt.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9,
  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2020-08-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  Kryterium Znaczenie
  Cena 60,00
  Okres gwarancji 40,00
  6) INFORMACJE DODATKOWE:Zgodnie z warunkami ogólnymi SIWZ
  Część nr: 4 Nazwa: NABRZEŻE RZEKI – CIĄGI KOMYNIKACYJNE
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) budowa schodów terenowych – nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm – 22,78 m2 2) wykonanie ciągów komunikacyjnych (nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm) – 3 635,99 m2, nawierzchnia z kostki kamiennej – 143,74 m2 wraz elementami umocnień i infrastrukturą towarzyszącą (śmietniki – 31 szt. drogowskazy drewniane – 16 szt. stojaki rowerowe drewniane – 20 szt. tablice informacyjne – 5 szt.); 3) placyki wypoczynkowe PW2 rozmieszczone przy ścieżce nad rzeką Lega (10 szt.) – bez nadwieszeń i PW (przy pomostach wędkarskich); 4) remont istniejącej ścieżki - nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej gr 6 cm – 379,9 m2 nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr 8 cm – 291,8 m2) 5) remont istniejącej kładki nad rzeką Lega o nawierzchni z desek, – 22,43 m2, wymiana barierki kładki przy ul. Partyzantów. 6) zagospodarowanie terenów zielonych (trawniki – 0,46 ha, nasadzenia krzewów – 244 szt.)
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2020-10-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  Kryterium Znaczenie
  Cena 60,00
  Okres gwarancji 40,00
  6) INFORMACJE DODATKOWE:Zgodnie z warunkami ogólnymi SIWZ  Data wprowadzenia: 2019-08-23 0919
  Data upublicznienia: 2019-08-23
  Art. czytany: 943 razy

  » Harmonogram-Nabrzeże Lega - rozmiar: 126976 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Opert wodno-prawny - rozmiar: 4527248 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » Projekt - nabrzeże rzeki - rozmiar: 68879130 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » Projekt - oświetlenie nabrzeże rzeki - rozmiar: 144779966 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » Projekt - teren TBS - rozmiar: 15035770 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » Przedmiar robót, dokumenty - rozmiar: 6577316 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » SIWZ-Nabrzeże Lega - rozmiar: 470528 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet