A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Olecku
» Wyjaśnienie treści SIWZ „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w gminie Olecko na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”
» 32 – Mariusz Miłun – 12.11.2019 r
» Oświadczenie Radnej Renaty Małgorzaty Maciąg
» Imienne wykazy głosowań radnych na sesji Rady Miejskiej w Olecku w dniu 12 listopada 2019 r.
 • AKTUALNOŚCI
 • Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp miejscowości Dobki

  BURMISTRZ OLECKA

  BI.6721.2.18.2013
  Olecko, 5 lipca 2019 r.

  OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Na podstawie art. 17 ust. 9 i ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Olecku nr ORN.0007.49.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki, Uchwały Rady Miejskiej w Olecku nr ORN.0007.28.2017 z dnia 24 marca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki, Uchwały Rady Miejskiej
  w Olecku nr ORN.0007.6.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 lipca 2019 r. do 5 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olecku pl. Wolności 3, 19-400 Olecko, w godz. 8.00 – 15.30.
  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olecku o godz. 14.00 w sali nr 32 (III p.).
  Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
  Uwagi na piśmie należy składać do Burmistrza Olecka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
  w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2019 r.
  Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.):
  1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
  Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
  na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.
  Informacja w związku z RODO
  Administratorem danych osobowych jest Gmina Olecko reprezentowana przez Burmistrza Olecka, z siedzibą
  w Olecku (19-400), przy Placu Wolności 3.
  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@olecko.eu lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Olecku, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c), e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
  Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości, jak również podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub na mocy obowiązujących przepisów prawa.
  Dane przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
  Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania oraz usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, po okresie, o którym mowa powyżej.
  Przetwarzanie danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:
  - dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria;
  - dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dokumentów, w oparciu o ustalone kryteria.
  Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.
  Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).


  Data wprowadzenia: 2019-07-05 1004
  Data upublicznienia: 2019-07-05
  Art. czytany: 195 razy

  » prognoza oddziaływania na środowisko - rozmiar: 4803802 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » rysunek planu - rozmiar: 891195 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » tekst planu - rozmiar: 366240 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Dąbrowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet