A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
» Proejkt uchwały w sprawie zmiany przedstawiciela Gminy Olecko jako członka rzeczywistego Unii Miasteczek Polskich
» Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki
» Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Olecko - Dziennego Domu 'Senior+' w Olecku, włączenia go do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1-u położonego w budynku przy ul. Kościuszki 12 w Olecku

  RG.6840.7.2018
  O G Ł O S Z E N I E O R O K O W A N I A C H
  Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), po przetargach przeprowadzonych w dniach 4 września 2018 r., 18 grudnia 2018 r., 5 marca 2019 r. i 21 maja 2019 r.

  BURMISTRZ OLECKA
  zaprasza do składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 46,60 m² położonego w budynku przy ul. Kościuszki 12 w Olecku, na działce oznaczonej nr geod. 737/2 o pow. 367 m² wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr OL1C/00002687/4.


  OPIS NIERUCHOMOŚCI
  Lokal użytkowy nr 1-u – położony jest na poziomie piwnicy w budynku wielolokalowym składający się z jednego pomieszczenia użytkowego o powierzchni użytkowej 46,60 m² wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 17/367 części.

  Przedmiotem rokowań jest łączna cena lokalu i udziału w nieruchomości wspólnej w kwocie:
  cena wywoławcza - 5 816,00 zł
  (w tym cena lokalu – 4 726,73 zł i cena udziału w nieruchomości wspólnej – 1 089,27 zł)


  Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do opłacenia kosztów dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 468,20 zł.
  Zaliczki, w tym na fundusz remontowy, wpłacone przez Gminę Olecko do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowego lokalu, wynikające z dotychczasowego udziału w nieruchomości wspólnej, pozostają własnością Gminy Olecko i podlegają rozliczeniu ze Wspólnotą Mieszkaniową.


  Lokal zostanie udostępniony do obejrzenia w dniu 9 lipca 2019 r. w godz. od 10.00 do 10.15.

  Forma nabycia:
  Lokal będzie sprzedany na własność za cenę ustaloną w rokowaniach, płatną jednorazowo lub w ratach. W przypadku rozłożenia ceny na raty niezapłacona należność stanowić będzie wierzytelność Gminy zabezpieczoną hipoteką i podlegać będzie oprocentowaniu w wysokości 10%. Na dzień zawarcia notarialnej umowy sprzedaży winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą oraz kwotą kosztów dokumentacji. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży ustalony zostanie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę.

  Warunkiem złożenia zgłoszenia udziału w rokowaniach jest wniesienie gotówką zaliczki w wysokości 600,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w PK0 BP S. A Oddz. w Olecku nr 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2019 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko, tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy.
  W tytule wpłaty należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.

  Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:
  1) imię i nazwisko, adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2) datę sporządzenia zgłoszenia,
  3) oznaczenie nieruchomości,
  4) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  5) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  6) dowód wpłaty zaliczki, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem w dowodzie wpłaty obojga małżonków,
  7) oświadczenie o zobowiązaniu pokrycia kosztów dokumentacji.
  Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku nieobecności małżonka – upoważnienia do udziału w rokowaniach), natomiast osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot.
  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Rokowania – lokal nr 1-u w budynku przy ul. Kościuszki 12 w Olecku” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, pokój nr 12 – najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00.


  Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 6 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, sala nr 32.

  Burmistrzowi Olecka przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku nieustalenia nabywcy, zwrot zaliczki nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia rokowań na konto wskazane przez uczestnika rokowań. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, od zawarcia umowy notarialnej. Informacje dotyczące rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku - pokój nr 21, tel. (87) 520 26 33.
  Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej Urzędu - www.um.olecko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umolecko.bip.doc.pl.

  Olecko, dnia 26 czerwca 2019 r.


  Data wprowadzenia: 2019-06-26 1309
  Data upublicznienia: 2019-06-26
  Art. czytany: 201 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Joanna Domelewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet