A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
» Sprawozdanie z audytu instytucjonalnego i finansowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Olecku sp. z o. o.
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 576634-N-2019 z dnia 2019-07-22 pn: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
» Informacja o konsultacjach z mieszkańcami Osiedla Lesk, które odbędą się 3 września 2019 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w budynku Osiedle Lesk 14
» Informacja Burmistrza Olecka dotycząca tablic informacyjnych przeznaczonych na urzędowe ogłoszenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Olecku przy ul. Zielonej 6

  RG.6840.22.2018
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) po przetargach przeprowadzonych w dniach 16 października 2018 r., 8 stycznia 2019 r. i 19 marca 2019 r.

  BURMISTRZ OLECKA
  ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 123,47 m² położonej w Olecku przy ul. Zielonej 6, oznaczonej nr geod. 621/11 i 629/14 o łącznej powierzchni 0,0385 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr OL1C/00011418/4.
  Nieruchomość usytuowana jest na obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Olecko.

  cena budynku - 35 845,60 zł
  cena gruntu - 34 596,40 zł
  cena wywoławcza - 70 442,00 zł
  Przedmiot licytacji stanowi łączna cena budynku i gruntu.

  wadium - 10 000,00 zł
  postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny
  wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  50,89% - wylicytowanej kwoty stanowić będzie cenę budynku
  49,11% - wylicytowanej kwoty stanowić będzie cenę gruntu

  Na obszar, na którym znajduje się szacowana nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Olecko uchwalonym Uchwałą Nr ORN.0007.94.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. działki 621/11 i 629/14 położone są w strefie I „miejskiej”.
  Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wybudowanym w 1903 r. Budynek jest piętrowy, w złym stanie technicznym, nie posiada podpiwniczenia i poddasza, z ogrzewaniem piecowym, wymaga przebudowy lub kapitalnego remontu. Zużycie techniczne budynku wynosi 69%. Nieruchomość nie jest ogrodzona, od strony zachodniej graniczy z istniejącą zabudową mieszkaniową. Wzdłuż południowo-wschodniej granicy, na nieruchomości sąsiedniej znajdują się budynki gospodarcze.
  Obecnie nieruchomość ma możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej od strony ul. Kolejowej. W granicach nieruchomości znajduje się kabel telefoniczny. Przyłączenia nieruchomości do infrastruktury technicznej nabywca nieruchomości dokonuje we własnym zakresie, na warunkach właścicieli lub administratorów tych urządzeń.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do opłacenia kosztów dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do zbycia w kwocie 984,00 zł plus ewentualne koszty dokumentacji geodezyjnej i okazania granic.
  Gmina Olecko nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane. W przypadku ich wystąpienia, nabywca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatny dostęp do tych urządzeń w sytuacjach koniecznych.

  Budynek zostanie udostępniony do obejrzenia w dniu 7 maja 2019 r. w godz. od 10.00 do 10.15.

  Forma nabycia nieruchomości - na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą oraz kwotą kosztów dokumentacji. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  W a d i u m należy wpłacać gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku nr 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 23 maja 2019 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko.
  W tytule wpłaty należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.

  Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  - w przypadku osób fizycznych - dowodów tożsamości, a w przypadku nieobecności współmałżonka stosownego upoważnienia
  do udziału w przetargu,
  - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru,
  właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

  Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, sala 32.

  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.
  Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej Urzędu - www.um.olecko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umolecko.bip.doc.pl
  Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku - pokój nr 21, tel. 87 520 26 33.

  Olecko, 18 kwietnia 2019 r.


  Data wprowadzenia: 2019-04-18 0927
  Data upublicznienia: 2019-04-18
  Art. czytany: 340 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Joanna Domelewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet