A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Kierownikiem Wydziału jest Irena Osmycka
» Czasowy rejestr zdarzeń z XII nadzwyczajnej sesji z dnia 12 lipca 2019 r.
» Nagranie wideo z XII sesji Rady Miejskiej w Olecku (12 lipca 2019 r.)
» Imienne wykazy głosowań radnych na sesji Rady Miejskiej w Olecku w dniu 12 lipca 2019 r.
» XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Olecku w dniu 12 lipca 2019 r. - termin i porządek obrad
 • Jednostki organizacyjne
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Konkursy
 • Nabory
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzętowy

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza nabór na stanowisko SPRZĘTOWY w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku.

  1. Określenie stanowiska :
  Stanowisko pomocnicze - Sprzętowy
  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  Miejsce pracy: praca w obiektach MOSiR i innych obiektach sportowych na terenie powiatu. gminy
  Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz pracą na innych obiektach sportowych
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6 %.
  2. Wymagania niezbędne:
  - ukończone 18 lat;
  - co najmniej wykształcenie średnie;
  - posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;
  - minimum 1 rok stażu pracy
  - bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
  - umiejętność obsługi systemów nagłośnienia i oświetlenia podczas imprez sportowych
  - umiejętność pracy z mikrofonem,
  - znajomość systemów rozgrywek sportowych,
  - znajomość przepisów dyscyplin sportowych
  - znajomość obsługi programu graficznego w stopniu pozwalającym na tworzenie ogłoszeń ,plakatów.
  - znajomość i umiejętność obsługi stron internetowych i Facebooku
  3. Dodatkowe:
  - wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność, otwartość na innowacyjność,
  - wskazana znajomość języków: polski (obowiązkowo) oraz mile widziana znajomość języków obcych
  - znajomość obsługi kserokopiarki i aparatu fotograficznego


  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  - przygotowanie plakatów, ogłoszeń o przeprowadzonych imprezach sportowo – rekreacyjnych oraz ich rozplakatowanie
  - prowadzenie strony internetowej oraz Facebooku MOSiR-u
  - obsługa BIP -u
  - utrzymanie czystości w hali i terenów przyległych
  - nadzór nad funkcjonowaniem hali w kompleksie oraz sprawności sprzętu sportowego,
  - obsługa ( kontrolowanie wejść, montaż i demontaż potrzebnego sprzętu sportowego)
  - współpraca z osobami wynajmującymi hale oraz boiska w MOSiR Olecko,
  - pomoc przy organizacji imprez sportowych i kulturalnych i turystycznych. - obsługa tablicy elektronicznej podczas zawodów,
  - właściwe prowadzenie magazynów sprzętu sportowego w tym również ewidencjonowanie wydanego sprzętu
  - fotografowanie imprez sportowych, kulturalnych i innych w zależności od potrzeb
  5. Wymagane dokumenty:
  - list motywacyjny, życiorys (CV),
  - oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
  - oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  - kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje,
  - kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu wymaganym w pkt. 2,
  - kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.
  Za wiarygodność przedstawionych kopii dokumentów ponosi pełną odpowiedzialność osoba składająca dokumenty.
  Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 19-400 Olecko, ul. Park 1 lub składać osobiście w sekretariacie – MOSiR ,19-400 Olecko, ul. Park 1 w terminie do 30.04.2019 roku do godz. 10.00. w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Nabór na stanowisko – sprzętowy”
  Dokumenty, które wpłyną do MOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku, na stronie internetowej MOSiR Olecko.
  www.mosir.olecko.pl
  Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w dalszej części „RODO”) oraz Ustawą z dn. 21.11.2008r. O pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458 ze zm.)”.

  Informacja o naborze jest umieszczona w BIP na stronie internetowej MOSiR Olecko, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku, na tablicy ogłoszeń MOSiR Olecko (adres jak wyżej).

  Olecko, dn. 12.04.2019r.
  Dyrektor MOSiR w Olecku


  Data wprowadzenia: 2019-04-15 1100
  Data upublicznienia: 2019-04-15
  Art. czytany: 291 razy

  » Klauzula informacyjna - rozmiar: 17408 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Kwestionariusz osobowy - rozmiar: 19456 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Oświadczeni o niekaralności - rozmiar: 12800 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Skan ogłoszenia - rozmiar: 96102 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Kamiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet