A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Kierownikiem Wydziału jest Irena Osmycka
» Czasowy rejestr zdarzeń z XII nadzwyczajnej sesji z dnia 12 lipca 2019 r.
» Nagranie wideo z XII sesji Rady Miejskiej w Olecku (12 lipca 2019 r.)
» Imienne wykazy głosowań radnych na sesji Rady Miejskiej w Olecku w dniu 12 lipca 2019 r.
» XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Olecku w dniu 12 lipca 2019 r. - termin i porządek obrad
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Kościuszki 12


  RG.6840.7.2018
  O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U
  Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), po przetargach przeprowadzonych w dniach 4 września 2018 r., 18 grudnia 2018 r. i 5 marca 2019 r.

  BURMISTRZ OLECKA
  ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 46,60 m² położonego w budynku przy ul. Kościuszki 12 w Olecku, na działce oznaczonej nr geod. 737/2 o pow. 367 m² wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr OL1C/00002687/4.


  OPIS NIERUCHOMOŚCI
  Lokal użytkowy nr 1-u – położony jest na poziomie piwnicy w budynku wielolokalowym składający się z jednego pomieszczenia użytkowego o powierzchni użytkowej 46,60 m² wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 17/367 części.

  cena wywoławcza - 7 270,00 zł
  (w tym wartość lokalu – 5 908,41 zł i wartość gruntu – 1 361,59 zł)
  wadium - 1 000,00 zł

  postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%
  ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do opłacenia kosztów dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 468,20 zł.
  Zaliczki, w tym na fundusz remontowy, wpłacone przez Gminę Olecko do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowego lokalu, wynikające z dotychczasowego udziału w nieruchomości wspólnej, pozostają własnością Gminy Olecko i podlegają rozliczeniu ze Wspólnotą Mieszkaniową.


  Lokal zostanie udostępniony do obejrzenia w dniu 9 maja 2019 r. w godz. od 10.00 do 10.15.

  Forma nabycia:
  Ogłoszony do przetargu ustnego nieograniczonego lokal będzie sprzedany na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia notarialnej umowy sprzedaży winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą oraz kwotą kosztów dokumentacji. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży ustalony zostanie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę.

  W a d i u m należy wpłacać gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w PK0 BP S. A Oddz. w Olecku nr 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 16 maja 2019 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko.

  W tytule wpłaty należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.


  Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  - w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, upoważnienia współmałżonka do udziału w przetargu,
  - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu
  z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.


  Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, sala nr 32.

  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku - pokój nr 21, tel. 87 520 26 33.
  Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej Urzędu - www.um.olecko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umolecko.bip.doc.pl.

  Olecko, dnia 12 kwietnia 2019 r.


  Data wprowadzenia: 2019-04-12 1052
  Data upublicznienia: 2019-04-12
  Art. czytany: 227 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Joanna Domelewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet