A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o aktualnym składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 na obszarze właściwości Gminy Olecko
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Gminie Olecko
» Wykaz nieuchomości przeznzconej do sprzedaży
» Informacje o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia
» Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • Zamówienia publiczne
 • Zakup usług
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania: „Zdrowe tężnie solankowe” Park 1 w Olecku

  Nr sprawy: BI.7013.14.1.2019 Olecko, dnia 13marca 2019 r
  Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie

  kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania:
  „Zdrowe tężnie solankowe” Park 1 w Olecku, działka nr ewid. 49/2 obrąb Olecko 2”.
  zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1986 ze zmianami) ustawy nie stosuje się

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  - mapę do celów projektowych 1 egz.,
  - projekt budowlano- wykonawczy 4 egz.:
  • branży architektoniczno – konstrukcyjnej (zagospodarowanie terenu przy tężni, projekt konstrukcyjny tężni w formie łuku o dł. około 7,0m i wys. około 4,0m )
  • branża elektryczna (przyłącze energetyczne, instalacja oświetleniowa, automatyka )
  • branża sanitarna (przyłącza wod-kan, instalacja wodociągowa, kanalizacyjna oraz technologiczna tężni )
  - uzyskanie opinii, warunków technicznych i uzgodnienień branżowych,
  - dokumentacja geologiczną podłoża (2 odwierty) - 2 egz.,
  - specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1 egz,
  - przedmiar robót 1 egz. ,
  - kosztorys inwestorski 1 egz .
  - kompletna dokumentacja w formie elektronicznej umożliwiająca publikację elektroniczną np. w formacie pdf.

  2. Wymagany termin realizacji zamówienia. 31.05.2019 r

  3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
  Cena – 100%
  …........................................................................................................................
  4. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1) należy ją złożyć na załączonym formularzu,
  2) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
  3) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń,
  4) ma obejmować całość zamówienia.
  5) dokumenty jakie mają załączyć wykonawcy do oferty

  5. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.03.2019 r do godz. 14:00 w sekretariacie, pok. nr 12 lub na adres Urzd Miejski w Olecku, Plac wolności 3 19-400 Olecko.Otwarcie ofert nastąpi 20.03.2019 r do godz. 14:15, pok. nr 6 .
  Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzoną nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem „„Zdrowe tężnie solankowe” Park 1 w Olecku”.


  6. Miejsce i termin oceny złożonych ofert:
  Ocena złożonych ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Olecku, pokój Nr 6. O wyborze oferty, Zamawiający zamieści informacją na własnej stronie internetowej www.umolecko.bip.doc.pl.

  7. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w niniejszej sprawie są:
  Tomasz Kowalczyk - pok. nr 6 tel. 87 520 2157
  Alicja Szałkowska - pok. nr 6 tel. 87 520 2157


  8. Informacje dotyczące zawarcia umowy (zlecenia):
  Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa (zlecenie) w terminie 14 dni od wyboru oferty.
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ze względu na brak środków finansowych.  W załączeniu:
  1) druk „propozycji cenowej”,
  2) mapa terenu (lokalizacja tężni)  Data wprowadzenia: 2019-03-13 1200
  Data upublicznienia: 2019-03-13
  Art. czytany: 245 razy

  » Mapa terenu-lokalizacja tężni - rozmiar: 1220935 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zaproszenie z propozycja cenową - rozmiar: 875254 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Kowalczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet