A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja z rozeznania rynku na zadanie pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ciągnika komunalnego
» Przetarg nieograniczony ( ofertowy )
» Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
» Obwieszczenie Burmistrza Olecka z dnia 12 września 2019 roku o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
 • Jednostki organizacyjne
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku
 • Zamówienia publiczne
 • Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby uczestników projektu „Kompetencje sekretem sukcesu” do Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku

  Ogłoszenie nr 657337-N-2018 z dnia 2018-12-04 r.
  Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby uczestników projektu „Kompetencje sekretem sukcesu” do Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Tak
  Nazwa projektu lub programu Projekt „Kompetencje sekretem sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM.02.02.00: Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
  Nie
  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
  Nie
  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
  Nie
  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
  Nie
  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  Nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
  I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, krajowy numer identyfikacyjny 001154691, ul. Osiedle Siejnik I 14 , 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 875239100, e-mail sp4@sp4.olecko.pl, faks . Adres strony internetowej (URL): http://sp4.olecko.pl/ Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=35895
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
  I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
  Tak http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=35895
  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Tak http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=35895
  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
  Nie adres
  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferty należy złożyć w formie pisemnej. Adres: Adres: Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im, ks. Jana Twardowskiego w Olecku, Osiedle Siejnik I 14, 19-400 Olecko
  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby uczestników projektu „Kompetencje sekretem sukcesu” do Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku Numer referencyjny: Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
  Nie
  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:
  Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy pomocy dydaktycznych do robotyki, jezyka angielskiego i niemieckiego, fizyki, chemii, biologii wraz z świadczeniem usług serwisu i wsparcia technicznego dla Zamawiającego w okresie gwarancyjnym zakupionego wyposażenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
  II.5) Główny kod CPV: 39162100-6 Dodatkowe kody CPV: II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 28 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca składając ofertę zobowiązany będzie wskazać okres realizacji zamówienia. Skrócenie okresu stanowi kryterium oceny oferty, które zostało szczegółowo opisane w dziale XIII SIWZ. Wykonawca będzie zobowiązany określić to kryterium w Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:
  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  Wraz z ofertą Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (o ile Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, na żądanie Zamawiającego przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w części III.4 ogłoszenia. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w zakresie o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
  Nie Informacja na temat wadium
  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:
  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
  Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
  Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:
  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
  Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria
  Kryteria
  Znaczenie
  cena
  80,00
  retmin realizacji
  20,00
  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
  Informacje dodatkowe:
  IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
  na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2. W trakcie obowiązywania Umowy Strony dopuszczają następujące zmiany: 1)zmiany cen, w przypadku zmian przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena (wynagrodzenie) brutto, a zaoferowana cena (wynagrodzenie) netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za świadczenie Wykonawcy po wejściu w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku VAT, 2)w przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu przedmiotu Umowy wskazanego w ofercie, który Wykonawca zaoferował i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić model będący technicznym następcą Przedmiotu Umowy pierwotnie zaoferowanego. W sytuacji, gdy model będący następcą ma gorsze parametry, nie posiada wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego lub gdy nie ma następcy wycofanego modelu przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć model inny o identycznych lub lepszych parametrach, zgodnie z postanowieniami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że proponowany model i typ posiada wymagane parametry minimalne, w tym spełnia wszystkie wymagane normy oraz wymagania przepisów prawa, w tym dyrektyw Unii Europejskiej, a także złożyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanego modelu oraz wskazujące proponowany model i typ zamiast oferowanego pierwotnie modelu wraz z zapewnieniem o spełnieniu minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-14, godzina: 14:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
  zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
  Część nr:
  1
  Nazwa:
  POMOCE DYDAKTYCZNE DO ROBOTYKI
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw klocków do budowania, programowania i testowania rozwiązań opartych na technologii i robotyce. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 28 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:
  Kryterium
  Znaczenie
  cena
  80,00
  termin realizacji
  20,00
  6) INFORMACJE DODATKOWE:
  Część nr:
  2
  Nazwa:
  POMOCE DYDAKTYCZNE DO J.ANGIELSKIEGI I NIEMIECKIEGO
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw zawiera głównie programy multimedialne do nauki języka angielskiego i niemieckiego. Opis w części II szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach:
  okres w dniach: 28 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:
  Kryterium
  Znaczenie
  cena
  80,00
  termin realizacji
  0,00
  6) INFORMACJE DODATKOWE:
  Część nr:
  3
  Nazwa:
  POMOCE DYDAKTYCZNE DO FIZYKI
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw zawiera podstawowe pomoce do badania zjawisk fizycznych przez uczniów szkoły podstawowej. Opis w części III szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 28 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:
  Kryterium
  Znaczenie
  cena
  80,00
  termin realizacji
  20,00
  6) INFORMACJE DODATKOWE:
  Część nr:
  4
  Nazwa:
  POMOCE DYDAKTYCZNE DO CHEMII
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw zawiera podstawowe pomoce do badania zjawisk chemicznych przez uczniów szkoły podstawowej. Opis w części IV szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 28 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:
  Kryterium
  Znaczenie
  cena
  80,00
  termin realizacji
  20,00
  6) INFORMACJE DODATKOWE:
  Część nr:
  5
  Nazwa:
  POMOCE DYDAKTYCZNE DO BIOLOGII
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw zawiera podstawowe pomoce do nauki biologii przez uczniów szkoły podstawowej. Opis w części V szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 28 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:
  Kryterium
  Znaczenie
  cena
  80,00
  termin realizacji
  20,00
  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Data wprowadzenia: 2018-12-04 1705
  Data upublicznienia: 2018-12-04
  Art. czytany: 612 razy

  » 000001 Zawiadomienie o ponownym wyborze - rozmiar: 822993 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 000002 Zawiadomienie o ponownym wyborze - rozmiar: 440076 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 00001 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 2155924 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 0001 Informacja z otwarcia ofert - rozmiar: 1335899 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 001 załącznik - Szczegółowy opis zamówienia - rozmiar: 1170224 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 001 załącznik - Szczegółowy opis zamówienia (word) - rozmiar: 110215 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 001 zawiadomienie o zmianie treści SIWZ - rozmiar: 214595 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 002 załącznik - formularz oferty - rozmiar: 1086721 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 002 załącznik - formularz oferty (word) - rozmiar: 126502 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 00 SIWZ - rozmiar: 3413524 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 01 wyjaśnienie do treści SIWZ - rozmiar: 437289 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 01 załącznik - Szczegółowy opis zamówienia - rozmiar: 1365362 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 01 zawiadomienie o zmianie treści istotnych warunków zamówienia - rozmiar: 663165 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 02 załącznik - Formularz oferty - rozmiar: 1342501 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 02 załącznik - Formularz oferty (word) - rozmiar: 125470 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 03 załącznik - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - rozmiar: 762740 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 03 załącznik - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (word) - rozmiar: 71680 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 04 załącznik - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - rozmiar: 858551 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 04 załącznik - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (word) - rozmiar: 97280 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 05 załącznik - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej - rozmiar: 97792 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 05 załącznik - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (word) - rozmiar: 97792 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 06 załącznik - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów - rozmiar: 756978 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 06 załącznik - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zas. (word) - rozmiar: 99328 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 07 załącznik - Wzór umowy - rozmiar: 750791 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Stanisław Kopycki
  Rejestr zmian:
  2019-01-30
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki

  2018-12-17
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki

  2018-12-10
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki
  6. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki
  7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki
  8. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki
  9. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki
  10. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki
  11. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki

  2018-12-06
  12. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki
  13. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Stanisław Kopycki
  14. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki
  15. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki
  16. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki
  17. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki
  18. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki

  2018-12-04
  19. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki
  20. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki
  21. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki
  22. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki
  23. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki
  24. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki
  25. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki
  26. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Stanisław Kopycki
  27. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki
  28. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Stanisław Kopycki
  29. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Stanisław Kopycki
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet