A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku
» Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
» Projekt uchwały w sprawie sposobu ustalania cen i opłat oraz zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku
 • Spółki gminne
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • PRZETARGI
 • OGŁOSZENIA O PRZETARGACH
 • Przetarg nieograniczony pn.:'Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy-część budowlana'

  Ogłoszenie Nr 635055-N-2018 z dnia 11.10.2018 r.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  Przedmiot zamówienia
  „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy-część budowlana”

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olecku Spółka z o.o.
  19-400 Olecko, ul. Składowa 7
  W-mail: pecolecko@wp.pl, pec@olecko.eu
  Adres strony internetowej: www.umolecko.bip.doc.pl

  2. Określenie trybu zamówienia:
  Przetarg nieograniczony w oparciu o obowiązujący w Spółce Regulamin udzielania zamówień.

  3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć bezpłatnie w sekretariacie Spółki w Olecku ul. Składowa 7 w godz. 8:00 – 14:00 lub ze strony internetowej Spółki.
  Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
  Grzegorz Makarewicz – Prezes Zarządu
  Ewa Żukowska - Prokurent

  Telefon 87 520 2661 w godz. 8:00 - 14:00

  4. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie, na które składają się prace w poniższym zakresie: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej
 na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy-część budowlana”.
  • Oferta musi zawierać propozycje realizacji przedmiotu zamówienia zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego, przedstawionymi w załączniku Nr 1 i 2 do SIWZ, zarówno od strony technicznej jak i organizacyjnej.

  5. Termin wykonania zamówienia:
  Całość przedsięwzięcia - 31.08.2019 r.
  6. Opis warunków udziału w postępowaniu:
  W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
   dysponują osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa uprawnienia we wszystkich objętych zakresem prac specjalistycznych oraz posiadać inne niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, odpowiedni personel, potencjał techniczny i finansowy do wykonania zamówienia. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a także nie podlegać wykluczeniu z postępowania.
   posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia,
   zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – jedną robotę budowlaną, polegające na budowie budynku przemysłowego – w zakresie prac budowlano – konstrukcyjnych o powierzchni minimum 300 m2.
   posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z podaniem zamówienia do wysokości podanej w rozdziale V SIWZ.
   spełniają pozostałe wymogi formalne określone w punkcie V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

  7. Informacje na temat wadium:
  Wykonawcy wnoszą wadium w wysokości: 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł.)

  8. Kryteria i termin składania i otwarcia ofert:

  Oferty można składać w siedzibie zamawiającego tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olecku Spółka z o.o. 19-400 Olecko ul. Składowa 7, w sekretariacie do dnia 25.10.2018 r. do godz. 10:00 .
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2018 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olecku Spółka z o.o. 19-400 Olecko, ul. Składowa 7
  o godz. 10:15.

  9. Okres związania ofertą:
  Okres związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od terminu składania ofert.


  Olecko dnia 11.10.2018 r.

  PREZES ZARZĄDU
  Grzegorz Makarewicz


  Data wprowadzenia: 2018-10-11 1230
  Data upublicznienia: 2018-10-11
  Art. czytany: 717 razy

  » Budowa zjazdu - projekt budowalny - rozmiar: 1854274 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - rozmiar: 637830 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » PB Olecko Kotłownia - rzuty - rozmiar: 4850992 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - rozmiar: 11810928 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » WYJAŚNENIE I - załącznik nr 1 - rozmiar: 662174 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » WYJAŚNENIE I - załącznik nr 2 - rozmiar: 511368 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » WYJAŚNENIE I - załącznik nr 3 - rozmiar: 89088 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » WYJAŚNENIE I - załącznik nr 4 - rozmiar: 88576 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » WYJAŚNIENIE I - rozmiar: 111616 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » WYJAŚNIENIE II - rozmiar: 103424 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 10 Oświadczenie - rozmiar: 85929 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa - rozmiar: 31350974 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - rozmiar: 101219 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3 Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej - rozmiar: 86736 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4-1 Formularz cenowy - rozmiar: 89088 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Załącznik nr 4-2 Harmonogram realizacji projektu - rozmiar: 89088 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Załącznik nr 4 Formularz ofertowy - rozmiar: 90754 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - rozmiar: 83702 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych robót budowlanych - rozmiar: 83989 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - rozmiar: 84364 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 8 Wzór umowy - rozmiar: 295424 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 9 Oświadczenie - rozmiar: 85424 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Żukowska
  Rejestr zmian:
  2018-10-24
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Żukowska

  2018-10-16
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Żukowska
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Żukowska
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Żukowska
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Żukowska
  6. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Żukowska
  7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Żukowska

  2018-10-11
  8. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Żukowska
  9. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Żukowska
  10. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Żukowska
  11. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Żukowska
  12. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Żukowska
  13. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Żukowska
  14. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Żukowska
  15. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Żukowska
  16. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Żukowska
  17. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Żukowska
  18. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Żukowska
  19. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Żukowska
  20. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Żukowska
  21. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Żukowska
  22. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Żukowska
  23. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Ewa Żukowska
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet