A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót'Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka-część technologiczna'
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» Przebudowa drogi gminnej nr 141029N w miejscowości Lipkowo, gm. Olecko.
» Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Olecku przy ul. Kolejowej 15
 • Spółki gminne
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • PRZETARGI
 • OGŁOSZENIA O PRZETARGACH
 • Przetarg nieograniczony pn.:'Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy-część technologiczna'

  Ogłoszenie Nr 620008-N-2018

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  Przedmiot zamówienia
  „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy-część technologiczna”

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olecku Spółka z o.o.
  19-400 Olecko, ul. Składowa 7
  W-mail: pecolecko@wp.pl, pec@olecko.eu
  Adres strony internetowej: www.umolecko.bip.doc.pl

  2. Określenie trybu zamówienia:
  Przetarg nieograniczony w oparciu o obowiązujący w Spółce Regulamin udzielania zamówień.

  3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć bezpłatnie w sekretariacie Spółki w Olecku ul. Składowa 7 w godz. 800 – 1400 lub ze strony internetowej Spółki.
  Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
  Grzegorz Makarewicz – Prezes Zarządu
  Ewa Żukowska - Prokurent

  Telefon 87 520 2661 w godz. 800 - 1400

  4. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie, na które składają się prace w poniższym zakresie: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej
 na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy-część technologiczna”.
  • Oferta musi zawierać propozycje realizacji przedmiotu zamówienia zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego, przedstawionymi w załączniku Nr 1 i 2 do SIWZ, zarówno od strony technicznej jak i organizacyjnej.

  5. Termin wykonania zamówienia:
  Całość przedsięwzięcia - 31.10.2019 r.
  Gotowość do podania energii cieplnej – 31.08.2019 r.
  6. Opis warunków udziału w postępowaniu:
  W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
   dysponują osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa uprawnienia we wszystkich objętych zakresem prac specjalistycznych wraz z aktualnym wpisem do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz posiadać inne niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, odpowiedni personel, potencjał techniczny i finansowy do wykonania zamówienia. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a także nie podlegać wykluczeniu z postępowania.
   posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia,
   zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – jedną robotę budowlaną, polegające na budowie kotłowni opalanej zrębkami drzewnymi o mocy znamionowej minimum 4,5 MW,
   posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z podaniem zamówienia do wysokości podanej w rozdziale V SIWZ.
   spełniają pozostałe wymogi formalne określone w punkcie V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

  7. Informacje na temat wadium:
  Wykonawcy wnoszą wadium w wysokości: 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy zł.)

  8. Kryteria i termin składania i otwarcia ofert:

  Oferty można składać w siedzibie zamawiającego tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olecku Spółka z o.o. 19-400 Olecko ul. Składowa 7, w sekretariacie do dnia 05.10.2018 r. do godz. 10:00 .
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2018 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olecku Spółka z o.o. 19-400 Olecko, ul. Składowa 7
  o godz. 10:15.

  9. Okres związania ofertą:
  Okres związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od terminu składania ofert.


  Olecko dnia 20.09.2018 r.


  Data wprowadzenia: 2018-09-20 1531
  Data upublicznienia: 2018-09-20
  Art. czytany: 565 razy

  » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - rozmiar: 644201 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - rozmiar: 12492318 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » WYJAŚNIENIE I - rozmiar: 127488 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » WYJAŚNIENIE II - rozmiar: 134656 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 10 Oświadczenie - rozmiar: 85902 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa - rozmiar: 86745646 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - rozmiar: 122885 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3 Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej - rozmiar: 89459 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4-1 Formularz cenowy - rozmiar: 156672 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Załącznik nr 4-2 Harmonogram realizacji projektu - rozmiar: 89088 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Załącznik nr 4 Formularz ofertowy - rozmiar: 94807 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - rozmiar: 83690 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych robót budowlanych - rozmiar: 83932 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - rozmiar: 84287 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 8 Wzór umowy - rozmiar: 310784 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 9 Oświadczenie - rozmiar: 85402 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Żukowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet