A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o aktualnym składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 na obszarze właściwości Gminy Olecko
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Gminie Olecko
» Wykaz nieuchomości przeznzconej do sprzedaży
» Informacje o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia
» Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • Spółki gminne
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Wiadomości o przetargach
 • przetarg

  sprzedaż nieruchomoci

  Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną z usługami.

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Olecku, ul.Kolejowa 31/20, 19-400 Olecko, tel./fax 87/5202267, tbsolecko@op.pl

  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną, położonych w Olecku : przy ul. Kościuszki ujawnioną w księdze wieczystej KW OL1C/00034813/0, oznaczoną numerem 733/8 o powierzchni 1411 m2, cena wywoławcza netto 200 000,00 zł, wadium–20 000,00zł. Nieruchomość niezabudowana położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Olecko przy ul. Kościuszki róg Rzeźnickiej. Sąsiedztwem nieruchomości jest zabudowa mieszkalna wielorodzinna, mieszkalno-usługowa i usługowa. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia się do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej tj. sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej. W granicach nieruchomości znajduje się infrastruktura ciepłownicza i właściciel jej zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnego podłączenia cieplnego do planowanego budynku. Obszar na którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2MW/U – jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Działka posiada niesymetryczny wydłużony kształt, poziom gruntu jest zróżnicowany. Na terenie nie były wykonywane aktualne badania geotechniczne. Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską. TBS nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane. W przypadku ich wystąpienia, nabywca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatny dostęp do tych urządzeń w sytuacjach koniecznych. Wszelkie prace zwiększające koszty budowy - doprowadzenia uzbrojenia do działki ponosi nabywca.

  Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do opłacenia kosztów dokumentacji związanych z przygotowaniem działki do zbycia w kwocie 150,00 zł plus ewentualne koszty okazania granic.

  Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23%.

  Forma nabycia gruntu - na własność : za cenę osiągniętą w przetargu brutto płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego TBS Spółka z o.o. Olecko ustaloną w przetargu kwotą brutto oraz kwotą kosztów dokumentacji. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę.

  Wadium należy wpłacać na konto TBS w BS w Olecku 85 9339 0006 0000 0006 5807 0001 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 19.10.2018r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego TBS Spółka z o.o. Olecko. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy.

  Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej są zobowiązane przedstawić komisji dowód tożsamości oraz upoważnienie współmałżonka do udziału w przetargu. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej do oferty należy dołączyć aktualny wypisu z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

  Przetarg odbędzie się w dniu 23.10.2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Olecku, ul.Kolejowa 31, pokój 20 I piętro. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej i złożyć w siedzibie Spółki do godz. 1045 dnia 23.10.2018r. Powinna ona zawierać : imiona i nazwiska lub nazwę firmy , dokładny adres i telefon kontaktowy, oferowaną cenę, oświadczenie oferenta że zapoznał się z przedmiotem przetargu, potwierdzenia wpłacenia wadium, aktualny wypis z rejestru. Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta złożona po terminie nie będzie brana pod uwagę. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie pod adresem Sprzedającego z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości – oferta”. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę spośród ofert uznanych za ważne. W przypadku dwóch lub większej ilości ofert z tą samą najwyższą ceną, oferenci którzy złożyli te oferty wezwani zostaną do złożenia ofert dodatkowych z wyższą niż pierwotnie zaoferowana cena.

  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty lub unieważnienia przetargu. Informacje o przetargu można uzyskać w biurze TBS Sp. z o.o. ul. Kolejowa 31 ( pokój nr 20 tel. 664 475 395).

  Ogłoszenie publikowane jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie TBS, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umolecko.bip.doc.pl. (zakładka spółki gminne) oraz w Głosie Olecka.

  Olecko, dnia 20.09.2018r.  Data wprowadzenia: 2018-09-20 1126
  Data upublicznienia: 2018-09-20
  Art. czytany: 269 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Halina Siwka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet