A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kasprowicza 6/8 wraz z remontem lokali mieszkalnych na poddaszu w/w budynku
» Informacja z otwarcia ofert: BZP Nr 569141-N-2019 pn: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku.
» Wykonanie wewn. inst. centralnego ogrzewania w zasobach komunalnych
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N od km 0+000 do km 0+286 w m. Możne Gmina Olecko.
» ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
 • Zamówienia publiczne
 • Roboty budowlane
 • ZAPYTANIE OFERTOWE „Centrum Historii Pogranicza w Borawskich - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich, Gmina Olecko”

  ZAPYTANIE OFERTOWE „Centrum Historii Pogranicza w Borawskich - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich, Gmina Olecko”

  Załącznik nr 3
  do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

  BI.7013.65.2.2018 Olecko, dnia 9 sierpnia 2018 r.

  Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn:
  (ZAPYTANIE OFERTOWE)
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „Centrum Historii Pogranicza w Borawskich - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich, Gmina Olecko” w zakresie robót budowlanych rozbudowy o powierzchni rozbudowy 68,56 m²; powierzchni użytkowej 61,72 m² oraz kubaturze 205,67 m³ dotyczących:
  - wykonania fundamentów;
  - wykonania ścian i konstrukcji parteru wraz z robotami wykończeniowymi;
  - wykonania konstrukcji dachu z robotami wykończeniowymi;
  - wykonaniu instalacji elektrycznej obejmującej: zasilania, instalację wewnętrzna, montaż opraw, pomiary kontrolne
  szczegółowy zakres określa przedmiar robót i dokumentacja techniczna.
  2. Wymagany termin realizacji/wykonania zamówienia: do 31 października 2018 r.
  3. 1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
  2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
  3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków:
  Wykonawca będzie dysponować osobą lub pisemnym zobowiązaniem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej.
  4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami:
  Cena - 80 pkt.
  Okres gwarancji - 15 pkt.
  Termin realizacji - 5 pkt.

  4.1 Ilość punktów według kryterium cena przyznawana będzie według wzoru:
  (cena brutto najniższej ofert /cena brutto oferty badanej) x 80pkt
  4.2 Ilość punktów według kryterium okres gwarancji przyznawana będzie według wzoru:
  (okres gwarancji z oferty ocenianej/ okres gwarancji z oferty z najdłuższym okresem gwarancji) x 15 pkt
  Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
  Maksymalna liczba punktów, którą można otrzymać dotyczy okresu 60 miesięcy. Wszystko powyżej tego okresu nie będzie dodatkowo punktowane.
  4.3 Ilość punktów według kryterium termin realizacji przyznawane będzie według wzoru:
  (termin realizacji z oferty z najkrótszym okresem realizacji * / termin realizacji z oferty ocenianej *) x 5 pkt
  * (liczba dni liczona od dnia otwarcia zapytań ofertowych do dnia wykonania wskazanego przez wykonawcę w ofercie)
  5. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1) należy ją złożyć na załączonym formularzu wraz załącznikami.
  2) ceny w niej wyrażone maja być cyfrowo i słownie,
  3) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń,
  4) ma obejmować całość zamówienia.
  5) do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji oraz pełnomocnictwo, jeśli ofertę składa osoba inna niż umocowana do reprezentacji wykonawcy

  6. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Urząd Miejski, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3, pok. Nr 12, 27 sierpnia 2018 r. do godziny 1000 Przyjmuje się również oferty przesłane pocztą na adres: Urząd Miejski, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3, jednakże decyduje data jej wpływu do Zamawiającego.
  7. Miejsce i termin oceny złożonych ofert
  Ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godzinie 1015 siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Olecku, pokój nr 6.
  8. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w niniejszej sprawie są:
  Andrzej Ostrowski, pok. Nr 6 tel. 570100726
  9. Oferta podlega odrzuceniu
  1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
  2) została złożona przez podmiot:
  a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub
  b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, lub
  3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
  2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
  3. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
  1) zawiera cenę lub koszt wyższe niż w złożonej ofercie lub
  2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez beneficjenta w wezwaniu do złożenia tych ofert.
  Zamawiający nie przewiduje procedury uzupełniania dokumentów. Oferty niezawierające wymaganych załączników będą traktowane jako nieodpowiadające treści zapytania ofertowego.
  10. Informacje dotyczące zawarcia umowy (zlecenia)
  Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa (zlecenie) w terminie 14 dni od wyboru oferty.
  11. Informacje dodatkowe:
  1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  2) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wskazanym w projekcie umowy § 10.
  3) Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
  4) Zamawiający może zmienić zapytanie ofertowe przed upływem terminu składania ofert zgodnie z przesłankami określonymi w § 4.1. rozporządzenia**)
  5) Sprawy nie opisane w zapytaniu ofertowym będą rozstrzygane w oparciu o rozporządzenie**)

  12. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa (zlecenie) w terminie 14 dni od wyboru oferty.


  **) Rozporządzenie MRiRW z 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 396)


  BURMISTRZ OLECKA
  Załączniki:
  1. Druk propozycji cenowej.
  2. Projekt umowy.
  3. Projekt budowlany i przedmiar robót – wersja elektroniczna.


  Data wprowadzenia: 2018-08-09 0956
  Data upublicznienia: 2018-08-09
  Art. czytany: 363 razy

  » Dokumentacja budowlana - rozmiar: 2979125 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » Dokumentacja elektryczna - rozmiar: 1621605 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » Przedmiar - rozmiar: 190430 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » SIWZ budowlana - rozmiar: 1103640 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » SIWZ elektryczna - rozmiar: 760361 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » Zaptyanie ofertowe z załącznikami - rozmiar: 371712 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet