A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» 33 – Mariusz Miłun – 13.11.2019 r.
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
» Sprawa wniesiona do Rady Miejskiej nr ORN.0004.55.2019
» Budowa elektroenergetycznej doziemnej linii kablowej SN 15kV, doziemnej linii kablowej nN 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, w obrębie ewid. Możne i Olecko 2, gm. Olecko.
» NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Olecku
 • AKTUALNOŚCI
 • Budowa budynku produkcyjnego (obróbka metalu) z częścią handlowo-usługowo-socjalną - na dz. nr ewid. 3253/2, 3253/5, 2061/9 położonej w m. Olecko - pismo

  Obwieszczenie Burmistrza Olecka

  BURMISTRZ OLECKA Olecko, 18 czerwca 2018 r.
  BI.6730.20.2018
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
  Zgodnie z art. 9, 49, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
  zawiadamiam
  że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjnego (obróbka metalu) z częścią handlowo-usługowo-socjalną - na dz. nr ewid. 3253/2, 3253/5, 2061/9 położonej w m. Olecko, obrębie ewidencyjnym Olecko 2, gm. Olecko do wnioskodawców wniosku zostało skierowane pismo o treści:

  „W związku ze złożonym wnioskiem dotyczącym ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjnego do obróbki metali z częścią handlowo-usługową i socjalną na działkach ozn. nr geod. 3253/2, 3253/5, 2061/9 w obrębie ewidencyjnym Olecko 2, gmina Olecko, wyjaśniam, iż:
  Zgodnie z §2.1 pkt.13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.
  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71), do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, należą:
  instalacje do obróbki metali żelaznych:
  a) kuźnie z młotami o energii większej niż 50 kJ na młot o łącznej mocy cieplnej większej niż 20MW,
  b) odlewnie o zdolności produkcyjnej wytopu większej niż 20t na dobę,
  c) walcownie o zdolności produkcyjnej stali surowej większej niż 20t na godzinę,
  d) do nakładania powłok metalicznych z wsadem stali większym niż 2t na godzinę.
  Zgodnie z §3.1 pkt.11 ww. rozporządzenia, do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, należą:
  instalacje do obróbki metali żelaznych : kuźnie, odlewnie, walcownie, ciągarnie, i instalacje do nakładania powłok metalicznych, inne niż wymienione w §2 ust.1 pkt 13.
  Dla planowanych przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ustawą z dnia
  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).
  Art. 72 ust.1 pkt.3 w/w ustawy wskazuje, iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, zatem warunkiem rozpatrzenia wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy jest przedłożenie decyzji środowiskowej, z której wynikałby brak negatywnego wpływu planowanej inwestycji na środowisko.
  Ze względu na to, że pismo z dnia 8 maja 2018r. znak GKO.6220.10.2018 nie spełnia wymogu w/w artykułu, proszę w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma o dostarczenie organowi prowadzącemu postępowanie „Karty informacyjnej przedsięwzięcia” dla planowanej inwestycji w zakresie przedstawionym w art. 62a. 1. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  (Dz. U. z 2017r. poz. 1405):
  „Art. 62a. 1. Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje
  o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1, lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 69, w szczególności dane o:
  1) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
  2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
  3) rodzaju technologii,
  4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi
  w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
  6) rozwiązaniach chroniących środowisko,
  7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
  8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
  9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
  o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
  10) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi
  w transeuropejskiej sieci drogowej,
  11) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
  12) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
  13) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
  14) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów
  2. Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.”
  Informacje zawarte w karcie pozwolą na przygotowanie i wydanie decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach.”


  Data wprowadzenia: 2018-06-18 1421
  Data upublicznienia: 2018-06-18
  Art. czytany: 421 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Sobolewski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet