A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Petycja o uchylenie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych
» Budowa gazociągu n.c. z rur PE o średnicy dn 125 mm i przyłącza gazu n.c. w ulicy Szeremety w Olecku” położonej na dz. nr ewid. 3 / 4 w m. Olecku, ul. Gołdapska, obręb ewid. Olecko 2
» Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na nieruchomości dz. nr ewid. 507/12 położonej w m. Lenarty, obręb ewid. Judziki, gm. Olecko
» Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na nieruchomości dz. nr ewid. 507/12 położonej w m. Lenarty, obręb ewid. Judziki, gm. Olecko
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
 • Jednostki organizacyjne
 • Szkoła Podstawowa w Judzikach
 • Organy szkoły
 • Samorząd Uczniowski
 • Samorząd Uczniowski

  W skład Rady Uczniowskiej przy Szkole Podstawowej w Judzikach wchodzą: 1. Karolina Balewska - przewodniczący 2. Magdalena Borkowska - zast. przew. 3. Zuzanna Pęcak- sekretarz 4. Wojciech Korotko- członek REGULAMIN DZIAŁANIA Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Judzikach Na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz.U. 1996, nr 67, poz.329) art.55 oraz Ustawy - Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U. 1997r. nr 56, poz.357) art.6 a, ust.5 oraz statutu szkoły podstawowej i gimnazjum wprowadza się niniejszy regulamin uchwalony przez ogół uczniów w dn. 19.09.2000r. Rozdział I Ustanawia się Radę Uczniowską jako organ kierujący bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego. Rada Uczniowska podlega bezpośrednio zgromadzeniu wszystkich uczniów szkoły jako Samorządu Uczniowskiego. Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku szkolnym. Kadencja Rady trwa dwa lata. W skład Rady wchodzi 3 członków. Rozdział II 1. Zasady zgłaszania kandydatów Rada Uczniowska jest wybierana przez uczniów szkoły podstawowej (od klasy IV) i klasy gimnazjalne (w okresie przejściowym). Każda klasa ma prawo zgłosić dwóch kandydatów do Rady Uczniowskiej. Kandydat powinien mieć ukończone 10 lat w dniu wyborów i miał na świadectwie z poprzedniej klasy zachowanie co najmniej dobre. Datę wyborów wyznacza opiekun Samorządu Uczniowskiego. 2. Zasady wyborcze Rada Uczniowska jest wybierana w głosowaniu tajnym. Głos uznany jest za nieważny w przypadku zaznaczenia kilku kandydatów lub nie wskazania żadnego. W jej skład wchodzi trzech uczniów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. W przypadku otrzymania tej samej liczby głosów Samorządy Klasowe przeprowadzają ponowne głosowanie, które jest jawne. 3. Samorządy Na początku roku szkolnego Samorządy Klasowe w głosowaniu jawnym spośród wszystkich nauczycieli wybierają opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Kadencja opiekuna trwa dwa lata. Rozdział III Przewodniczącym zostaje uczeń, który otrzymał największą liczbę głosów. Kolejna liczba głosów decyduje o stanowisku zastępcy i sekretarza. Rozdział IV Na początku każdego semestru Samorząd Uczniowski zobowiązany jest do opracowania planu pracy. Termin zebrania wyznacza przewodniczący Rady Uczniowskiej. Rada Uczniowska nadzoruje pracę nad planem i dba o jego wykonanie. Kolejne spotkania Samorządu Uczniowskiego wyznacza się w zależności od potrzeb. Rozdział V Obrady Samorządu Uczniowskiego są protokołowane w księdze protokołów przez sekretarza. Samorząd Uczniowski uczestniczy w redagowaniu gazetki szkolnej. Rozdział VI Uprawnienia Samorządu: 1. Prawo do organizacji życia szkolnego zgodnie z potrzebami i możliwościami w porozumieniu z dyrektorem. 2. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 3. Wydawanie gazetek szkolnych, prowadzenie kroniki, apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności. 4. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych. Rozdział VII Zadania Samorządu: 1. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów. 2. Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki. 3. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 4. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej. Rozdział VIII 1. Wszyscy uczniowie należą do Samorządu Szkolnego, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządu Klasowego. 2. Najwyższą władzą Samorządu Klasowego i Szkolnego jest ogólne zebranie członków. 3. Władzą wykonawczą samorządu jest Rada Uczniowska. Opr.Rada Uczniowska przy Szkole Podstawowej w Judzikach

  Data wprowadzenia: 2004-11-26 1141
  Data upublicznienia: 2004-11-26
  Art. czytany: 3162 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Beata Prześniak
  Rejestr zmian:
  2019-11-29
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Beata Prześniak

  2018-01-05
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Beata Prześniak

  2008-10-31
  3. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Beata Prześniak

  2007-10-15
  4. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Beata Prześniak
  5. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Beata Prześniak

  2007-01-23
  6. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Beata Prześniak
  7. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Beata Prześniak

  2005-12-07
  8. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Beata Prześniak

  2004-11-26
  9. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Beata Prześniak
  10. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Beata Prześniak
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet