A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Podanie do publicznej wiadomości informacji o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 r.
» Zawiadomienie o wyborze oferty-Budowa Otwartych Stref Aktywności: 2 obiekty w miejscowości Gordejki i Zatyki, gm. Olecko; 1 obiekt w Olecku, ul. Batorego
»
» Nabór na wolne stanowisko - referent w wydziale finansowym
 • Zamówienia publiczne
 • Zakup usług
 • Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew oraz pozyskanie wyciętego drewna ze ścinki drzew rosnących na terenach gminnych w Olecku

  Olecko, 20 kwietnia 2018r.
  GKO.7021.3.16.2018

  Zapytanie ofertowe

  1.Przedmiotem zapytania ofertowego jest wycinka drzew oraz pozyskanie wyciętego drewna ze ścinki drzew rosnących na terenach gminnych w Olecku, stanowiący własność Gminy Olecko. Szczegółowe zestawienie ilości drewna wraz z ich lokalizacją określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  2.Odstąpiono od określania miąższości drzew i określenia asortymentów użytkowych drewna. Zaleca się aby oferenci dokonali wizji lokalnej w terenie i dokonali oceny miejsc do wycinki oraz pozyskiwanego drewna i zdobyli wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Oględzin oferowanego do pozyskania drewna można dokonać w miejscu jego ścięcia.
  3.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne.
  4.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową.
  5.Nie dopuszcza się modyfikacji wcześniej złożonej oferty.
  6.Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Oferta winna być czytelna, podpisana oraz napisana w języku polskim. W ofercie należy podać oferowane kwoty za realizację zadania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
  7.Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie posiadającej następujące oznaczenie: „Oferta na wycinkę i pozyskanie drewna”.
  8.Oferty złożone po terminie będą zwracane oferentowi bez otwierania.
  9.Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans cenowy zł brutto. W przypadku równych ofert cenowych, decydującym kryterium będzie wskazany termin wykonania usługi.
  10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni odrębnym pismem.
  11. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.
  12.Do zadań nabywcy należeć będzie wycinka oraz transport drewna z miejsca wycinki i uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac w terminie ustalonym w umowie zakupu drewna. Wszelkie koszty związane z wycinką i pozyskaniem drewna ponosi kupujący.
  13.Ostateczny termin realizacji zadania ustala się do dnia 15 czerwca 2018 roku.
  14.Uprawnionymi osobami do kontaktu z oferentami są:
  a) Przemysław Drozd- tel. 87-520-16-03
  b) Sławomir Hatalski- tel. 87-307-03-63
  c) Marta Witkowska- tel. 87-520-23-83
  15.Oferty w zaklejonych kopertach pn. „Oferta na wycinkę i pozyskanie drewna” należy składać w Urzędzie Miejskim w Olecku ul. Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, pokój nr 12 (sekretariat) do dnia 27 kwietnia 2018r. do godz. 10.
  16.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2018r. o godz. 1015 w pokoju nr 4 tut. Urzędu.
  17. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

  Załączniki:
  1.Zestawienie ilości drewna- załącznik nr 1
  2.Wzór oferty- załącznik nr 2


  Data wprowadzenia: 2018-04-20 0847
  Data upublicznienia: 2018-04-20
  Art. czytany: 286 razy

  » Załaczniki do zapytania ofertowego - rozmiar: 298005 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marta Witkowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet