A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» 3. Mariusz Miłun - 16.01.2019 r.
» Budowa gazociągu n.c. i przyłącza gazu n.c. położonej na nieruchomościach dz. nr ewid 866, 881, 882, 879 w m. Olecku, ul. Reymonta, obręb ewid. Olecko 2, gm. Olecko.
» Informacja z otwarcia ofert: Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 664150-N-2018 z 2018-12-24 pn: Zagospodarowanie plaży gminnej SZYJKA w Olecku.
» Sprawa wniesiona do Rady Miejskiej nr ORN.0004.4.2019
» Sprawa wniesiona do Rady Miejskiej nr ORN.0004.3.2019
 • Zamówienia publiczne
 • Zakup usług
 • Zaproszenie do złożenia ofert na wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Olecko.

  Nr sprawy: GKO.6140.8.2018 Olecko, dnia 14 luty 2018r.


  Zaproszenie
  do złożenia oferty na zadanie pn.

  Wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Olecko.

  zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami).


  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Do obowiązkówów Wykonawcy należy:
  1. Wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych psów z terenu gminy Olecko i przewożenie ich do schroniska a w przypadkach koniecznych do zakładu weterynaryjnego po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;
  2. Odławianie psów w terminie do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia (telefonicznego) złożonego przez Zamawiającego lub służby: Policja, Straż Pożarna;
  3. Zapewnieniu w każdym miesiącu co najmniej 50 miejsc w schronisku dla psów z terenu gminy Olecko;
  4. W wypadkach szczególnych (pogryzienie, podejrzenie o wściekliznę, zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Olecko) odławianie i dostarczenie takiego psa do lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji w czasie maksymalnie 12 godzin od otrzymania zawiadomienia;
  5. Transport bezdomnych i pozbawionych opieki psów poszkodowanych w wypadkach drogowych do wskazanej przez Zamawiającego lecznicy oraz ich odbiór i transport do schroniska. Dalsze leczenie w schronisku obciąża Wykonawcę;
  6. Wyłapywanie psów za pomocą urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadają im cierpienia.
  7. Przewożenie odłowionych psów do schroniska środkiem transportu przystosowanym do
  tego celu, a w szczególności:
  1) podłogi pojazdów używanych do transportu powinny mieć odpowiednią nawierzchnię zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,
  2) środki transportu powinny spełniać warunki utrzymania odpowiedniej temperatury,
  wentylacji przestrzeni oraz naturalnej pozycji,
  3) zwierzęta muszą być prawidłowo ulokowane, a używane uwięzi nie mogą im krępować leżenia i wstawania w czasie transportu.
  8. Prowadzenie obserwacji przyjętych psów w okresie kwarantanny;
  9. Dozór i utrzymanie wyłapanych psów z terenu gminy Olecko, zapewnienie karmienia, stałego dostępu do wody, pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi.
  10. Zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej niezależnie od kondycji zdrowotnej zwierzęcia;
  11.Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów przyjętych do schroniska po okresie kwarantanny;
  12. W przypadku, gdy pies zostanie adoptowany, a nie został poddany zabiegowi kastracji bądź sterylizacji (dotyczy to szczeniąt, które nie osiągnęły dojrzałości płciowej) Wykonawca obowiązany jest do zamieszczenia w umowie adopcyjnej z właścicielem psa zapisu o konieczności sterylizacji bądź kastracji w ściśle określonym terminie. Zabieg może być wykonany tylko przez lekarza weterynarii bądź lecznicę wykonującą zabiegi dla Wykonawcy na koszt Wykonawcy.
  13. Prowadzenie elektronicznej identyfikacji psów przyjmowanych do schroniska oraz wprowadzanie ich danych do międzynarodowej bazy (rejestru) www.safe-animal.eu. Koszt zakupu chipa ciąży na Wykonawcy;
  14. Prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych psów oraz informowanie Zamawiającego o przyjęciu zwierzęcia do schroniska, terminach wykonania zabiegu sterylizacji bądź kastracji, terminie zachipowania, przyczynach jego zdjęcia z ewidencji w comiesięcznym sprawozdaniu dołączanym do faktury;
  15. Prowadzenie działań zmierzających do czynnej adopcji psów oraz przekazywania ich nowym opiekunom;
  16. Zapewnienie całkowitej rotacji przyjętych zwierząt przez okres zadeklarowany w ofercie liczoną od daty odłowienia psa. Po upływie tego okresu utrzymanie zwierząt zapewnia Wykonawca.
  17. Dostarczanie na prośbę Zamawiającemu informacji do umieszczenia na stronie internetowej www (założonej przez Zamawiającego) z krótkim opisem i zdjęciami odłowionych psów z terenu Gminy Olecko, w celu propagowania adopcji, na adres e-mail: m.witkowska@olecko.eu.

  2.Termin realizacji zamówienia: 01.03.2018r. - 28.02.2021r.

  3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
  Cena wykonania zamówienia - waga kryterium - 50 %
  Czas przetrzymania zwierzęcia w schronisku, tj. okres, którym Wykonawca znajdzie dla psa nowego właściciela - waga kryterium - 50 %

  Zasady obliczania punktacji:
  Do ustalenia punktacji w pozycji cena Zamawiający przyjmie średnią wynikającą z ceny utrzymania psa dorosłego i szczeniaka.
  a) Oferta z najniższą ceną – waga 50 pkt., każda następna oferta oceniona będzie według wzoru: cena najniższej oferty dzielona przez cenę oferty ocenianej i mnożona przez wagę kryterium;
  b) Oferta gwarantująca znalezienie nowego właściciela w ciągu miesiąca – 50 pkt., każda następna oferta oceniana będzie wg. wzoru: waga kryterium dzielona przez ilość oferowanych miesięcy.

  4. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu,
  2) podane ceny mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
  3) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń,
  4) cena oferty ma obejmować całość zamówienia.

  5. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 lutego 2018r.
  w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Olecku, pokój Nr 12
  do godz. 15:00. Otwarcie ofert nastąpi 21.02.2018r. o godz. 15:10 w pok. nr 4.

  6. Miejsce i termin oceny złożonych ofert:
  Ocena złożonych ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.  7.Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w niniejszej sprawie są:
  Marta Witkowska -pok. Nr 4 tel. 87 520 23 83. E-mail: m.witkowska@olecko.eu

  8.Informacje dotyczące zawarcia umowy (zlecenia): W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany wykonawcą zobowiązany jest do podpisania umowy w Urzędzie Miejskim w Olecku.  W załączeniu:
  1.druk propozycji cenowej.
  2. Oświadczenie.
  3. Projekt umowy.

  Zatwierdzam:

  BURMISTRZ
  Wacław Olszewski


  Data wprowadzenia: 2018-02-14 1422
  Data upublicznienia: 2018-02-14
  Art. czytany: 427 razy

  » Zaproszenie, formularz, oświadczenie, projekt umowy - rozmiar: 271143 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marta Witkowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet