A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» Wyniki konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jaśki
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Olecku przy ul. Zielonej 6
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Ogłoszenie o szóstym przetargu ustnym nieogranczonym na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonej w Babkach Oleckich

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) po przetargach przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2016 r., 24 stycznia 2017 r., 11 kwietnia 2017 r. 4 lipca 2017 r. i 11 października 2017 r.

  BURMISTRZ OLECKA
  ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z udziałami w wysokości ¼ części w działkach (stanowiących drogę wewnętrzną) oznaczonych nr geod. 64/3 o pow. 0,0652 ha i nr geod. 67/4 o pow. 0,0280 ha, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonej w obrębie Babki Oleckie, Gmina Olecko, ujawnionych w Księgach Wieczystych Nr OL1C/00030463/3 i Nr OL1C/00045777/5:
  nr geod. 67/5 o powierzchni 0,3519 ha - cena wywoławcza 19 249,00 zł.

  Wadium – 2 000,00 zł

  Cena działki obejmuje udziały w wysokości ¼ w działkach stanowiących drogę wewnętrzną.
  Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23%.

  Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie również do opłacenia kosztów dokumentacji związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1 369,00 zł.

  postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%
  ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Zgodnie z decyzją Burmistrza Olecka Nr BI.6730.43.2015 z dnia 23 marca 2015 r. o warunkach zabudowy nieruchomości przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
  Nieruchomości będące przedmiotem przetargu położone są w sąsiedztwie o różnej funkcji oraz drogi i rowu. Dojazd do nieruchomości następuje utwardzoną asfaltem drogą powiatową. Na działce 67/5 występują zadrzewienia i zakrzaczenia oraz zlokalizowane jest nieczynne szambo lokalne. Nieruchomości położone są na obszarze o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu.
  W granicach nieruchomości 67/5 przebiegają urządzenia infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa i kabel telekomunikacyjny. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnie służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 58 zapewniającej dostęp do urządzenia infrastruktury technicznej - wodociągu w celu przeprowadzenia remontu, bieżącej konserwacji lub usunięcia awarii oraz do wyrażenia zgody na nieodpłatny dostęp do urządzenia infrastruktury technicznej - kabla telefonicznego w celu przeprowadzenia remontu, bieżącej konserwacji lub usunięcia awarii.

  Gmina Olecko nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane. W przypadku ich wystąpienia, nabywca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatny dostęp do tych urządzeń w sytuacjach koniecznych.
  Forma nabycia nieruchomości - na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą oraz kwotą kosztów dokumentacji. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku Nr 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 4 stycznia 2018 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.
  W tytule wpłaty należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.

  Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  - w przypadku osób fizycznych - dowodów tożsamości, a w przypadku nieobecności współmałżonka stosownego upoważnienia
  do udziału w przetargu,
  - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru,
  właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

  Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 r. o godzinie 1030 w Urzędzie Miejskim w Olecku,
  Plac Wolności 3, sala nr 32.

  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.
  Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku - pokój nr 21, tel. 87 520 26 33.
  Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej Urzędu - www.um.olecko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umolecko.bip.doc.pl

  Olecko, 27 listopada 2017 r.


  Data wprowadzenia: 2017-11-27 1307
  Data upublicznienia: 2017-11-27
  Art. czytany: 803 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Joanna Domelewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet