A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zamówienia publiczne
Menu:
Statut Gminy Olecko
Zamówienia publiczne
AKTUALNOŚCI
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Autopoprawka projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Olecko
» Autopoprawka projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kijewie
» Zawiadomienie o wyborze oferty: BZP Nr 550755-N-2018 z 26.04.2018 r. pn: Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie.
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.65.2018 BURMISTRZA OLECKA z dnia 23.05.2018 r. w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę
» Bańkowska Eligia Marta
Ilość wiadomości z działu 'Zamówienia publiczne': 3
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa placu zabaw przy Placu Wolności w Olecku

Olecko 7 maja 2018r

BI.271.5.3.2018


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: BI.271.5.2018. Przebudowa placu zabaw przy Placu Wolności w Olecku. ogłoszonego w BZP nr 548356-N-2018 z dnia 2018-04-20 r

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) informuje:

Kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – 249.753,06 PLN (brutto).

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1
SOBIBAR, Bartosz Sobieraj, ul. Armii Krajowej 3/13, 19-400 Olecko
- cena oferty brutto 280.000,00zł
- okres gwarancji – brak w ofercie
- termin wykonania 30.07.2018r


Data wprowadzenia: 2018-05-07 1302
Data upublicznienia:
Art. czytany: 1300 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Kowalczyk
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn:Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19 w Olecku

Zaproszenie
do złożenia oferty na zadanie pn.

„Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19 w Olecku”
zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zmianami) ustawy nie stosuje się

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm -600m²
- krawężnik betonowy - 22 m
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, który stanowi załącznik do Zaproszenia.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia. 31.05.2018r

3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 100%
…........................................................................................................................
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) należy ją złożyć na załączonym formularzu,
2) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
3) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń,
4) ma obejmować całość zamówienia.
5) dokumenty jakie mają załączyć wykonawcy do oferty
• aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
• aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty – co najmniej 2 zamówień w podobnym zakresie dotyczącym budowy, remontów i przebudowy dróg, chodników, nawierzchni komunikacyjnych i wartości nie mniejszej niż 50 000 zł na każdym zadaniu,
Oferta wykonawcy, który nie załączy właściwych dokumentów traktowana będzie jako niespełniająca warunków udziału w postępowaniu i nie będzie poddana ocenie (po dokonaniu czynności wezwania do uzupełnienia).

5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6.04.2018r do godz. 14:00 w sekretariacie, pok. nr 12. Otwarcie ofert nastąpi 6.04.2018r do godz. 14:15, pok. nr 6 .
Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzoną nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem „Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19 w Olecku”.6. Miejsce i termin oceny złożonych ofert:
Ocena złożonych ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Olecku, pokój Nr 6. O wyborze oferty, Zamawiający zamieści informacją na własnej stronie internetowej www.umolecko.bip.doc.pl/.

7. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w niniejszej sprawie są:
Tomasz Kowalczyk - pok. nr 6 tel. 87 520 2157
Alicja Szałkowska - pok. nr 6 tel. 87 520 2157


8. Informacje dotyczące zawarcia umowy (zlecenia):
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa (zlecenie) w terminie 14 dni od wyboru oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ze względu na brak środków finansowych.W załączeniu:
1) druk „propozycji cenowej”,
2) przedmiary robót/ślepy kosztorys
3) projekt zagospodarowania terenu
4) projekt umowy
5) wykaz wykonanych robót,Data wprowadzenia: 2018-03-28 1223
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3614 razy

» Projekt umowy - rozmiar: 86528 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Przedmiar robót - rozmiar: 35604 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Zagospodarowanie terenu - rozmiar: 2780123 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Zaproszenie z załącznikami - rozmiar: 80384 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Kowalczyk
» Przetargi Urzędu Miejskiego w Olecku
2003-07-04 1015
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Leasing
Roboty budowlane
Zakup usług
Zakup materiałów
Dzierżawa
Najem
Rozstrzygnięcia przetargów
Sprzedaż
Dostawy
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Emisja obligacji
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa placu zabaw przy Placu Wolności w Olecku
» Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn:Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19 w Olecku
» Przetargi Urzędu Miejskiego w Olecku
System BIP Inet